10.02.2022 – Περίληψη διακήρυξης “Προμήθεια κάδων για την εφαρμογή προγραμμάτων χωριστής συλλογής αστικών βιοαποβλήτων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης “Δράσεις βιοαποβλήτων Δήμου Φλώρινας””

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Προμήθεια κάδων για την εφαρμογή προγραμμάτων χωριστής συλλογής αστικών βιοαποβλήτων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης “Δράσεις βιοαποβλήτων Δήμου Φλώρινας” (MIS: 5030806), πρόσκληση 51 της ΕΥΔΕΠ, προϋπολογισμού 86.518,52€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με υποέργα:
1. Προμήθεια κάδων και οχημάτων συλλογής για την εφαρμογή προγραμμάτων χωριστής συλλογής αστικών βιοαπόβλητων και
2. Προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια κάδων για την εφαρμογή προγραμμάτων χωριστής συλλογής αστικών βιοαποβλήτων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής για την τεχνική και οικονομική προσφορά, προϋπολογισμού 86.518,52ευρώ, με Φ.Π.Α. 24%. (δημόσια δαπάνη: 86.369,01 €, ιδιωτική συμμετοχή Δήμου Φλώρινας: 149,51€).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια κάδων για την εφαρμογή προγραμμάτων χωριστής συλλογής αστικών βιοαποβλήτων. Συγκεκριμένα, η προμήθεια αφορά:

ΤΜΗΜΑ Α
• Προμήθεια τριακοσίων έντεκα (311) κάδων προσωρινής αποθήκευσης βιοαποβλήτων 360lt,
• Προμήθεια διακοσίων τριάντα εννέα (239 )κάδων προσωρινής αποθήκευσης βιοαποβλήτων 180lt,
• Προμήθεια εκατόν είκοσι (122) κάδων αποθήκευσης βιοαποβλήτων 660lt

ΤΜΗΜΑ Β
• Προμήθεια εκατόν οχτώ (108) κάδων οικιακής κομποστοποίησης.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.
Διευκρινίζεται ότι:
• Προσφορές υποβάλλονται για τουλάχιστον ένα (01) από τα ανωτέρω τμήματα και μέγιστο αριθμό τμημάτων δύο (02) (το σύνολο της προμήθειας)
• Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε δύο (02)

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV: 44613800-8
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», του Άξονα προτεραιότητας: 14 «Διατήρηση και προστασία του Περιβάλλοντος – προαγωγή της Αποδοτικής χρήσης των Πόρων (ΤΣ)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής με τίτλο «Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων στο Δήμο Φλώρινας» με Κωδικό ΟΠΣ 5030806, ύψους 86.518,52 ευρώ, με Φ.Π.Α. 24%. (δημόσια δαπάνη: 86.369,01 €, ιδιωτική συμμετοχή Δήμου Φλώρινας: 149,51 €) δυνάμει της με αρ. 164/2020 Απόφασης ένταξης πράξης (ΑΔΑ: ΨΝΨΞ7ΛΨ-Ι02).

Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες).

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σε ποσοστό 2%, επί της προϋπολογιζόμενης αξίας κάθε Τμήματος προ Φ.Π.Α., η οποία ανέρχεται στο ποσό των 1.395,66 € (χιλίων τριακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και εξήντα έξι λεπτών), ), το οποίο αναλύεται ως εξής: 1.168,86€ (χίλια εκατόν εξήντα οχτώ ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά) για τα είδη του τμήματος Α και 226,80€ (Διακόσια είκοσι έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά) για τα είδη της τμήματος Β.
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα επτά (7) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Ενώσεις Προμηθευτών, Κοινοπραξίες (ενώσεις) αυτών, των οποίων τα μέλη είναι εγκατεστημένα α) σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή γ) σε άλλη χώρα των περιπτώσεων γ & δ της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν 4412/2016. Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί όσοι εμπίπτουν στους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016.

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Ελληνική γλώσσα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Μέγιστη συμβατική χρονική παράδοση – μετά την ανάθεση της σύμβασης – ορίζονται οι εκατόν είκοσι (120) ημέρες

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ:
Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.promotheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ., στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας στη διεύθυνση www.cityoflorina.gr (ακολουθώντας την διαδρομή: Εξυπηρετηθείτε/έγγραφα και αρχεία-Δημοπρασίες/Διακηρύξεις, στο δικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (η αναζήτηση γίνεται με τον ΑΔΑ) και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (η αναζήτηση γίνεται με τον ΑΔΑΜ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Πτολεμαίων 1 (Διοικητήριο) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

Δημοσιεύσεις έχουν γίνει:

  • ΚΗΜΔΗΣ – Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) (σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654, όπως ισχύουν).
  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ – Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
  • Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – Η περίληψη διακήρυξης και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.(άρθρο 36 του ν. 4412/2016): http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ. Η σύμβαση υποδιαιρείται σε δύο (2) τμήματα και δημοσιεύεται στο ΕΣΗΔΗΣ ανά τμήμα με δύο διαφορετικούς συστημικούς αριθμούς ΕΣΗΔΗΣ (155212 – ΤΜΗΜΑ Α και 155215 – ΤΜΗΜΑ Β). Κάθε συμμετέχων θα πρέπει να κάνει χρήση των παραπάνω συστημικών αριθμών ΕΣΗΔΗΣ για την υποβολή προσφοράς στο εκάστοτε τμήμα.
  • ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ – Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.
  • ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΥ – Η περίληψη διακήρυξης και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση (URL): www.cityoflorina.gr (ακολουθώντας τη διαδρομή Εξυπηρετηθείτε /Έγγραφα και αρχεία – Δημοπρασίες /Διακηρύξεις).

Τυχόν διευκρινήσεις – ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Βασίλειος Χατζητιμοθέου

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα