10.05.2018 – Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ & ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ….”

logo-dimos100x100


Για λήψη του τεύχους διακήρυξης και των παραρτημάτων του (εντύπου οικονομικής προσφοράς κ.ά.) κάντε κλικ εδώ (pdf). Για λήψη των Φύλλων συμμόρφωσης, των εντύπων οικονομικής προσφοράς και του ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή (doc) κάντε κλικ εδώ.


 

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Φλώρινα 10 /05 /2018
Αρ. Πρωτ.: 8596

Ο Αντιδήμαρχος Φλώρινας

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης όσον αφορά τα υγρά καύσιμα (ΟΜΑΔΑ Α) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή πώλησης του καυσίμου κατά την ημέρα παράδοσης, όπως αυτές προσδιορίζονται από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Δ/νση Ανάπτυξης, Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού και από την Γενική Δ/νση Προστασίας Καταναλωτή, Δ/νση Πολιτικής & Ενημέρωσης Καταναλωτή – Παρατηρητήριο Τιμών & Τιμοληψιών, όσον αφορά τα λιπαντικά οχημάτων (ΟΜΑΔΑ Β) την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), λαμβάνοντας υπόψη τις προϋποθέσεις του τεύχους, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ & ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», προϋπολογισμού 74.373,50 ευρώ, με Φ.Π.Α.

Άρθρα:
1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας

 Επωνυμία : Δήμος Φλώρινας 
 Ταχυδρομική διεύθυνση : Μ. Αλεξάνδρου 97 
 Πόλη : Φλώρινας 
 Ταχυδρομικός Κωδικός : 53 100 
Τηλέφωνο: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών: 2385044468
 : Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος: 2385022270,   2385044781
 : Γραφείο Πρωτοκόλλου: 2385351019
Φαξ: 23850 44522, 2385044052 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dimosflorinas@gmail.com, oikonomiko3@cityoflorina.gr, polprote@cityoflorina.gr 
Αρμόδιος για πληροφορίες: Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος: Ι. Αναγνωστόπουλος
 (διευκρινήσεις σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά) 
 : Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών : Α. Βογδάνη
 (διευκρινήσεις σχετικά με τη διακήρυξη) 
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): http://www.cityoflorina.gr 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση http://www.cityoflorina.gr (ακολουθώντας τη διαδρομή Εξυπηρετηθείτε/Έγγραφα και αρχεία – Δημοπρασίες/Διακηρύξεις).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, οδός Πτολεμαίων 1, Διοικητήριο 3ος όροφος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
3. Κωδικός CPVS: 09134200-9, 09132100-4, 09211100-2, 09211400-5, 09211600-7, 09211650-2, 24951000-5, 24951200-7, 24957000-7
4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:
Τα προς προμήθεια είδη είναι πετρέλαιο κίνησης, αμόλυβδη βενζίνη και λιπαντικά για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου καθώς και της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Φλώρινας.

A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

CPVS

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΕ ΛΙΤΡΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΣΕ ΕΥΡΩ

ΟΜΑΔΑ Α – ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

Α1

Πετρέλαιο κίνησης

09134200-9

39.200

52.567,20

Α2

Αμόλυβδη βενζίνη

09132100-4

8.900

13.946,30

Γενικό σύνολο ομάδας Α (με ΦΠΑ):

66.513,50

 

A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

CPVS

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΕ ΛΙΤΡΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΣΕ ΕΥΡΩ

ΟΜΑΔΑ Β – ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Β1

Λιπαντικά

09211100-2, 09211400-5, 09211600-7, 09211650-2, 24951000-5, 24951200-7, 24957000-7

1.985

7.860,00

Γενικό σύνολο ομάδας Β (με ΦΠΑ):

7.860,00

 

 

Γενικό σύνολο ΟΜΑΔΑΣ Α και ΟΜΑΔΑΣ Β (με ΦΠΑ):

 

74.373,50€

Λεπτομερής περιγραφή στον σχετικό πίνακα του τεύχους που υπάρχει στο με αριθμό 7747/26.04.2018 (ΑΔΑΜ: 18REQ003017401 2018-04-30) πρωτογενές αίτημα του τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών, της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με θέμα : ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ & ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».
5. Εναλλακτικές προσφορές: δεν γίνονται δεκτές
6. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Η παραλαβή των προμηθευόμενων ειδών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.Η παράδοση των προμηθευόμενων ειδών θα γίνει:
• για την ομάδα Α (ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ) μετά το πέρας 4 μηνών από την ημερομηνία ανάρτησης της απόφασης κατακύρωσης ή μέχρι απορρόφησης όλης της συμβατικής ποσότητας / αξίας και την παραλαβής της από την αρμόδια επιτροπή, όποιο επέλθει πρώτο. Διατηρείται το δικαίωμα παράτασης της σύμβασης, εφόσον κριθεί απαραίτητο.
• για την ομάδα Β (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ) μετά τη παράδοση όλης της συμβατικής ποσότητας, εντός τριάντα (30) ημερών το αργότερο από την ημερομηνία ανάρτησης της απόφασης κατακύρωσης, και την παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή.
Η υπογραφή του συμφωνητικού/σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα (άρθρο 105 του ν. 4412/2016).Για τυχόν καθυστερήσεις στις παραδόσεις ο προμηθευτής υποχρεούται να ενημερώνει την Υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση μη τήρησης των όρων της σύμβασης ως προς το χρόνο παράδοσης, ισχύουν οι περί κρατικών προμηθειών διατάξεις.
7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Ενώσεις Προμηθευτών, Κοινοπραξίες. Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί όσοι εμπίπτουν στους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016.
8. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Το αντικείμενο της σύμβασης διαιρείται σε δύο ομάδες και αφορά την προμήθεια:
1. καυσίμων κίνησης (πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης) ΟΜΑΔΑ Α και
2. λιπαντικών οχημάτων – ΟΜΑΔΑ Β.
Δύναται η δυνατότητα – στους υποψήφιους ανάδοχους – να καταθέσουν προσφορά σε μία ομάδα ή τις ομάδες (ΟΜΑΔΑ Α και ΟΜΑΔΑ Β) που επιθυμούν αλλά για το σύνολο των ειδών ανά ομάδα/ομάδες που επιθυμούν σύμφωνα με το υπόδειγμα/έντυπο της οικονομικής προσφοράς.
Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί:
• όσον αφορά τα υγρά καύσιμα (ΟΜΑΔΑ Α) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή πώλησης του καυσίμου κατά την ημέρα παράδοσης, όπως αυτές προσδιορίζονται από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Δ/νση Ανάπτυξης, Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού και από την Γενική Δ/νση Προστασίας Καταναλωτή, Δ/νση Πολιτικής & Ενημέρωσης Καταναλωτή – Παρατηρητήριο Τιμών & Τιμοληψιών, λαμβάνοντας υπόψη τις προϋποθέσεις του τεύχους.
• όσον αφορά τα λιπαντικά οχημάτων (ΟΜΑΔΑ Β) η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), λαμβάνοντας υπόψη τις προϋποθέσεις του τεύχους.
Η προμήθεια θα κατακυρωθεί στον ενδιαφερόμενο που έχει υποβάλει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%) (ΟΜΑΔΑ Α) ή τη χαμηλότερη τιμή (ΟΜΑΔΑ Β) και όχι στο σύνολο και των δύο ομάδων. Η επιτροπή θα εξετάζει κάθε ομάδα μεμονωμένα και ανεξάρτητα από την άλλη. Κατ’ επέκταση μπορεί να προκύψουν ένας ή περισσότεροι ανάδοχοι. H κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει, εφόσον η προσφορά καλύπτει τα απαιτούμενα της διακήρυξης.
9.Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Πτολεμαίων 1, 3ος όροφος, Φλώρινα: ημέρα Τετάρτη 23 Μαΐου 2018 και ώρα 11.00 π.μ. παρουσία της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.
Οι προσφορές θα κατατίθενται στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Φλώρινας, Μεγ. Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100, μέχρι την 23 Μαΐου 2018 και ώρα 09.00 π.μ.
Όταν οι προσφορές αποστέλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, θα πρέπει να περιέρχονται στην υπηρεσία μας το αργότερο μέχρι τις 22 Μαΐου 2018 και ώρα 14.30 μ.μ.
Προσφορές που κατατίθενται ή αποστέλλονται μετά τις παραπάνω προθεσμίες, θεωρούνται εκπρόθεσμες .
10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τον προσφέροντα, για εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής τους. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
12. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη της προμήθειας θα καλυφθεί από ίδια έσοδα και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-6641-001, 15-6641-002, 10-6641, 20-6641, 30-6641 και 70.04-6641, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
13. Ενστάσεις: Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, αυτή υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
14. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) (www.promitheus.gov.gr) σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4412/2016. Η προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). Η Διακήρυξη και όλα τα σχετικά έγγραφά της (Παραρτήματα) καταχωρήθηκαν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.cityoflorina.gr (ακολουθώντας τη διαδρομή Εξυπηρετηθείτε/ Έγγραφα και αρχεία-Δημοπρασίες/Διακηρύξεις). Σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα (Ελεύθερο Βήμα της Φλώρινας).Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον μειοδότη ή τους μειοδότες με ισόποση κατανομή της δαπάνης.

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα