10.07.2013 – Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού «Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού (ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφή)

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Φλώρινα 10/07/2013

Νομός Φλώρινας

Αρ. Πρωτ.: 24596

Δήμος Φλώρινας

 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

 

ΠΛΗΡ: Μ.Κώτσιου, Δ. Κρουσοράτης

 

ΤΗΛ: 2385044468, 2385044478

 

FAX: 2385044287

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Φλώρινας διενεργεί ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού (ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφή)», στις 06 Αυγούστου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στο δημοτικό κατάστημα στις εργατικές κατοικίες IV Φλώρινας (Αγίου Μηνά), στα Γραφεία της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας, ανέρχεται σε εκατό χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα τρία ευρώ και σαράντα έξι λεπτά 100.493,46  με ΦΠΑ.που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του οικ. Έτους 2013 και στους Κ.Α. 10-7134.001, 20-7134.001, 30-7134.001, 40-7134.001, 50-7134.001, 70.02-7134.001. προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.

Η ανωτέρω προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από ίδια έσοδα του Δήμου

Η προς δημοπράτηση προμήθεια αφορά τα παρακάτω είδη του πίνακα:

Είδος

Ποσ.

τιμή τεμαχίου χωρίς ΦΠΑ

Αξία

Επιτραπέζιος Ηλεκτρονικός Υπολογιστής

21

610,00

12.810,00

Οθόνη (monitor) 21,5 inch ή μεγαλύτερη

13

140,00

1.820,00

Εκτυπωτής Laser mono

10

285,00

2.850,00

Εκτυπωτής Laser color

4

730,00

2.920,00

Ασπρόμαυρος εκτυπωτής πολλαπλών λειτουργιών

6

2430,00

14.580,00

Έγχρωμο Laser Πολυμηχάνημα

3

570,00

1.710,00

Σταθεροποιητές (UPS)

28

160,00

4.480,00

Fax

7

285,00

1.995,00

Εξωτερικοί σκληροί δίσκοι

8

80,00

640,00

USB Stick 16 GB

12

24,00

288,00

Πληκρολόγια

3

16,00

48,00

Πληκρολόγιο- ποντίκι Σετ Ασύρματο

6

40,00

240,00

USB Hub

3

12,00

36,00

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή

1

330,00

330,00

Λογισμικό προστασίας

20

32,00

640,00

Άδειες Microsoft Windows GGWA

33

160,00

5.280,00

Άδειες OfficeStd 2013 OLP NL Cov

82

285,00

23.370,00

Άδειες OfficeProPlus 2013 OLP NL Con

21

365,00

7.665,00

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

281

 

81.702,00

ΦΠΑ 23%

  

18.791,46

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

  

100.493,46

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών την 06/08/2013, ημέρα Τρίτη με ώρα λήξης αυτής την 11:00 π.μ. της αυτής ημερομηνίας, στη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, γραφείο Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών, στις εργατικές κατοικίες IV Φλώρινας (Αγίου Μηνά), Φλώρινα, Τ.Κ.53100.

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία και ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την 05 Αυγούστου   και 14:00 ώρα.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών την 06/08/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. της αυτής ημερομηνίας.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, καθώς και ενώσεις προμηθευτών, εφ΄ όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ.

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής που εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, επί της συνολικής πρoϋπολογισθείσας αξίας, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δηλαδή, πέντε χιλιάδες είκοσι τέσσερα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (5.024,67€). Το ποσοστό αυτό μειώνεται στο μισό όταν η προσφορά υποβάλλεται από ΜΜΕ ή τις ενώσεις τους, παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς καθώς και ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από ΜΜΕ. Η εγγύηση θα πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς

Αντίγραφο της διακήρυξης και των λοιπών τευχών τεχνικών προδιαγραφών που τη συνοδεύουν, χορηγείται στους ενδιαφερόμενους, ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στο Δήμο Φλώρινας έναντι καταβολής δαπάνης αναπαραγωγής των εγγράφων ποσού 10,00€,μέχρι την 05/08/ 2013.

Γλώσσα Ελληνική.

Αποστολή της περίληψης της διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ. δεν απαιτείται.

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο την 12/07/2013.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού καθώς και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, από τις εργατικές κατοικίες IV Φλώρινας (Αγίου Μηνά), στα Γραφεία της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών. Πληροφορίες στα τηλ.: 2385044478, 2385044468, Fax: 2385044287, Μαρία Π. Κώτσιου, Δημήτριος Τ. Κρουσοράτης.

Ο Δήμαρχος Φλώρινας

Ιωάννης Ζ. Βοσκόπουλος

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ:

Διευκρινήσεις για το διαγωνισμό «Προμήθεια μηχανολογικού υλικού ( ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφή) Δήμου Φλώρινας

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα