10.12.2015 – Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκποίηση αποξυλωμένης γέφυρας Αρμενοχωρίου


Για λήψη του τεύχους διακήρυξης κάντε κλικ εδώ.


Φλώρινα,10/12/2015
Αριθμ. Πρωτ: 28414

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Προκηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκποίηση αποξυλωμένης γέφυρας Αρμενοχωρίου όπως παρακάτω:
Περιγραφή του προς εκποίηση κινητού
Το προς εκποίηση κινητό πράγμα του Δήμου Φλώρινας αφορά την παλαιά αποξυλωμένη γέφυρα Αρμενοχωρίου που είναι μεταλλική και χρονολογείται η κατασκευή της από την περίοδο του Β’ παγκοσμίου πολέμου. Η γέφυρα αποξυλώθηκε και είναι αποθηκευμένη σε δημοτικό χώρο(πρώην στρατόπεδο) και δεν είναι πλέον χρήσιμη για τον λόγο που κατασκευάσθηκε. Από πληροφορίες το βάρος της ανωτέρω γέφυρας εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 47.000 κιλά περίπου
Η επιτροπή εκτίμησης με το από 10/11/2015 πρακτικό της εκτίμησε ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς αξία ποσού 0,04 ευρώ ανά κιλό.
Συνεπώς με βάσει τα ανωτέρω προκύπτει εκτιμούμενη αξία πρώτης προσφοράς ποσό 47.000 κιλά Χ 0,04 €= 1.880,00 €
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 21/12/2015,ημέρα Δευτέρα και από ώρα 11,00 π.μ. έως ώρα 12,00 π.μ. στο Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Φλώρινας (Πτολεμαίων 1 Διοικητήριο 3ος όροφος).
Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται στις 28/12 /2015,ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στον ίδιο χώρο.
Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 1.880,00 ευρώ ( 47.000 κιλά Χ 0,04= 1.880,00 ευρώ)
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.
Για τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν 1)εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό 188,00 ευρώ και 2) βεβαίωση Δημοτικής ενημερότητας από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Φλώρινας για τους ίδιους καθώς και για τους εγγυητές τους.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Εσόδων,(κ. Αλεξίου Κων/νο) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Διοικητήριο (3ος) Τηλέφωνο 23850 44-479 (εσ.7)FAX 23850 44-287
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.-

Με εντολή Δημάρχου
Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Μπαρδάκας Χρήστος

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα