11.01.2022 – Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΣΟΧ 03/2021

Για λήψη του πίνακα κατάταξης κάντε κλικ εδώ (pdf) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ).

Γιαα λήψη του πίνακα απορριπτέων κάντε κλικ εδώ (pdf).

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική ημερομηνία δέκα(10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησης στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Φλώρινας. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο απευθείας στην Διοικητική υπηρεσία του Αποκεντρωμένου Τμήματος ΑΣΕΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΎ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΊΟΥ (thessaloniki@asep.gr), για να εξεταστεί πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου 20 ευρώ.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα