11.03.2013 – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»

greece.jpg espa_all.jpg
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
 Νομός Φλώρινας 
 Δήμος Φλώρινας 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Φλώρινας διενεργεί ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ», στις 09 Απριλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στο δημοτικό κατάστημα στις εργατικές κατοικίες IV Φλώρινας (Αγίου Μηνά), στα Γραφεία της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας, ανέρχεται σε ενενήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια εξήντα ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά (97.560,98€), πλέον Φ.Π.Α. 23% είκοσι δύο χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και δύο λεπτών (22.439,02€), ήτοι συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000,00€) που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του οικ. Έτους 2013 και στον Κ.Α. 30-7131.200.

Η ανωτέρω προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Άξονας προτεραιότητας “08 – Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΔΜ” του Επιχειρησιακού προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 2007-2013». 

Η προς δημοπράτηση προμήθεια αφορά ένα (1) αναρροφητικό σάρωθρο με κάδο απορριμμάτων χωρητικότητας 2 κυβικών μέτρων, για τις ανάγκες σάρωσης και καθαρισμού δρόμων, πλατειών, πεζοδρόμων και λοιπών χώρων του διευρυμένου Δήμου Φλώρινας.
Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών την 09/04/2013, ημέρα Τρίτη με ώρα λήξης αυτής την 11:00 π.μ. της αυτής ημερομηνίας, στη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, γραφείο Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών, στις εργατικές κατοικίες IV Φλώρινας (Αγίου Μηνά), Φλώρινα, Τ.Κ.53100.
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία και ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών την 09/04/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. της αυτής ημερομηνίας.
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, καθώς και ενώσεις προμηθευτών, εφ΄όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ.
Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής που εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, επί της συνολικής πρoϋπολογισθείσας αξίας, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δηλαδή, έξι χιλιάδων ευρώ (6.000€). Το ποσοστό αυτό μειώνεται στο μισό όταν η προσφορά υποβάλλεται από ΜΜΕ ή τις ενώσεις τους, παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς καθώς και ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από ΜΜΕ. Η εγγύηση θα πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς
Αντίγραφο της διακήρυξης και των λοιπών τευχών τεχνικών προδιαγραφών που τη συνοδεύουν, χορηγείται στους ενδιαφερόμενους, ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στο Δήμο Φλώρινας έναντι καταβολής δαπάνης αναπαραγωγής των εγγράφων ποσού 10,00€,μέχρι την 08 Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα.
Γλώσσα Ελληνική.
Αποστολή της περίληψης της διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ. δεν απαιτείται.
Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο την 15/03/2013.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού καθώς και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους,επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, από, τις εργατικές κατοικίες IV Φλώρινας (Αγίου Μηνά), στα Γραφεία της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών. Πληροφορίες στα τηλ.: 2385044478, 2385044468, Fax: 2385044287, Μαρία Π. Κώτσιου, Δημήτριος Τ. Κρουσοράτης.
Ο Δήμαρχος Φλώρινας
Ιωάννης Ζ. Βοσκόπουλος

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα