11.03.2013 – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ..

greece.jpg espa_all.jpg
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
 Νομός Φλώρινας 
 Δήμος Φλώρινας 
  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ


ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημόσιο διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ», στις 07 Μαϊου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στο δημοτικό κατάστημα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας, γραφείο Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών, Εργατικές κατοικίες Αγίου Μηνά, Φλώρινα ΤΚ 53100.
Ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας ανέρχεται σε τετρακόσιες τριάντα χιλιάδες και πεντακόσια ευρώ (430.500,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Το παραπάνω ποσό θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Άξονας προτεραιότητας “08 – Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΔΜ” του Επιχειρησιακού προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 2007-2013».
Η προς δημοπράτηση προμήθεια αφορά στην προμήθεια επτά (7) καινούργιων οικολογικών συστημάτων βυθιζόμενων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης.

Τα εν λόγω συστήματα θα καλύψουν τις ανάγκες των Υπηρεσιών και των
πολιτών του Δήμου Φλώρινας. Η χρήση τους θα γίνει σε δρόμους του
ιστορικού κέντρου, σε πυκνοκατοικημένες περιοχές με σκοπό την
αποσυμφόρηση του κέντρου από τα απορρίμματα, την βελτίωση της
καθημερινής δημόσιας υγιεινής και την καλαισθησία της πόλης. Κωδικός CPV
44613700 (κύριος) 44613000 (πρόσθετος) Ημερομηνία λήξης υποβολής των
προσφορών την 07η Μαϊου 2013, ημέρα Τρίτη, με ώρα λήξης αυτής την 11:00
π.μ. της αυτής ημερομηνίας, στο γραφείο του Τμήματος Προϋπολογισμού,
Λογιστηρίου και Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών υπηρεσιών.
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία και ταχυδρομικά ή και
με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την
απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι
την προηγούμενη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα δηλαδή 06 Μαϊου 2013
ημέρα Δευτέρα και έως την ώρα 14:30. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών
την Τρίτη 07 Μαϊου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. της αυτής
ημερομηνίας.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές.
β) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά. γ) Ενώσεις προμηθευτών που
υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8
του ΕΚΠΟΤΑ. δ) Συνεταιρισμοί. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από
εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το
5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, δηλαδή, εικοσιένα χιλιάδων
και πεντακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (21.525€). Η εγγύηση πρέπει να ισχύει
τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου προσφοράς, που
ζητάει η διακήρυξη. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Γλώσσα Ελληνική.
Ημερομηνία δημοσίευσης της
διακήρυξης του διαγωνισμού στην Ε.Ε.Ε.Κ. η 12 Μαρτίου 2013, ημέρα Τρίτη.
Ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο την 15 Μαρτίου
2013 ημέρα Παρασκευή.
Αντίγραφο της διακήρυξης και των λοιπών τευχών
τεχνικών προδιαγραφών που τη συνοδεύουν, χορηγείται ή αποστέλλεται
ταχυδρομικά στους ενδιαφερόμενους, ύστερα από αίτηση (στοιχεία
παραλήπτη, στοιχεία επικοινωνίας) που υποβάλλεται στο Δήμο Φλώρινας
μέχρι την 06η Μαϊου 2013, ημέρα Δευτέρα. Η παρούσα αίτηση αποτελεί
πιστοποίηση – βεβαίωση παραλαβής του εκάστοτε ενδιαφερόμενου για την
παραλαβή των τευχών προκήρυξης.
Για την παραλαβή των εγγράφων,
καταβάλλεται από τον αιτούντα στο Δήμο το ποσό των είκοσι (20) ευρώ, με
έναν από τους παρακάτω τρόπους:
• Με κατάθεση μετρητών στο ταμείο του
Δήμου Φλώρινας.
• Με ταχυδρομική επιταγή.
• Με κατάθεση στο λογαριασμό
που τηρεί ο Δήμος Φλώρινας στην Εθνική Τράπεζα. Οι δαπάνες δημοσίευσης
της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπράτησης, θα
καταβληθούν από τον προμηθευτή που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος (αρ.46,
Ν.3801/2009, ΦΕΚ 163/Α΄). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα
τεύχη του διαγωνισμού καθώς και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς που
θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, επί ποινή απαραδέκτου της
προσφοράς, από το δημοτικό κατάστημα της Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών, γραφείο Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών,
Εργατικές κατοικίες Αγίου Μηνά, Φλώρινα ΤΚ 53100, καθημερινά, κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00-13:00. Πληροφορίες στα τηλ.: 2385044468,
2385044478, 2385044524, Φαξ: 2385044287, κα.Μαρία Π. Κώτσιου, Δημήτριο
Τ. Κρουσοράτη.
Ο Δήμαρχος Φλώρινας
Ιωάννης Ζ. Βοσκόπουλος
   
   

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα