11.11.2021 – Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων «Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμού φόρτισης δύο ηλεκτρικών αυτοκινήτων και φωτοβολταϊκού συστήματος στα πλαίσια του έργου με το ακρωνύμιο “Green Inter-e-Mobility»

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – Οικονομικών Υπηρεσιών
ΤΜΗΜΑ – Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
 

Φλώρινα, 05/ 11 / 2021
Αρ. Πρωτ.: 24389

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Διακηρύττει

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016, Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων για την «Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμού φόρτισης δύο ηλεκτρικών αυτοκινήτων και φωτοβολταϊκού συστήματος στα πλαίσια του έργου με το ακρωνύμιο “Green Inter-e-Mobility», εκτιμώμενης δαπάνης πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (55.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Η ανωτέρω δαπάνη περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του Δήμου Φλώρινας για το έτος 2021 με Κωδ. Προϋπολογισμού: 69-7135.002 και θα βαρύνει τον αντίστοιχο κωδικό για το έτος 2021.
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Φλώρινας. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Η χρηματοδότηση της παρούσας σύμβασης προέρχεται από το Διασυνοριακό πρόγραμμα με την ονομασία Integration of Green Τransport in Cities, με το ακρωνύμιο “Green Inter-e-Mobility”.
Κάθε συμμετέχων θα πρέπει να κάνει χρήση του συστημικού αριθμού ΕΣΗΔΗΣ για την υποβολή προσφοράς. Κάθε οικονομικός φορέας έχει δικαίωμα υποβολής προσφοράς για όλη την ποσότητα/είδη/υπηρεσίες εγκατάστασης που αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση.
Στοιχεία της σύμβασης (είδη, cpvs, ποσότητες κ.ά.) αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ/

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΟΣ.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

CPVS

Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

(χωρίς ΦΠΑ 24%)

1

Προμήθεια Φ/Β συστήματος (πλαίσια, βάσεις, inverter, μετρητής, επιπρόσθετος εξοπλισμός: καλώδια AC και DC, ηλεκτρολογικοί πίνακες, μικροϋλικά)

1

Κατ’ αποκοπή

09331200-0

141564

30.854,84€

2

Προμήθεια φορτιστή ηλεκτρικών αυτοκινήτων

1

Κατ’ αποκοπή

31681500-8

9.700,00€

3

Υπηρεσίες Εγκατάστασης

(για 1, 2)

1

Κατ’ αποκοπή

51110000-6

3.800,00

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 887,10€ (οκτακόσια ογδόντα επτά ευρώ και δέκα λεπτά).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί αποκλειστικά με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 21η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 23:59.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί προμηθευτές οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την προμήθεια και εγκατάσταση των ειδών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Δημοσίευση της παρούσας περίληψης της διακήρυξης θα γίνει στον Ελληνικό Τύπο, στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Φλώρινας (www.cityoflorina.gr) και θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr).
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (TED) την 5η Νοεμβρίου 2021, με ημερομηνία ανάρτησης την 10η Νοεμβρίου 2021, και θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και του ΚΗΜΔΗΣ. Επίσης θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Φλώρινας (www.cityoflorina.gr).
Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο/ους που θα προκύψει/ουν.
Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του Δήμου Φλώρινας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2385044468 (εσωτ.2), 2385044917.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Βασίλειος Χατζητιμοθέου

 

Για λήψη του τεύχους διακήριξης κάντε κλικ εδώ (pdf), για λήψη της προκήρυξης κάντε κλικ εδώ (pdf), για λήψη του εντύπου οικονομικής προσφοράς κάντε κλικ εδώ (doc), για λήψη του ΕΕΕΣ κάντε κλικ εδώ (pdf), για λήψη της διορθωτικής περίληψης κάντε κλικ εδώ (pdf).

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα