11.11.2021 – Περίληψη διακήρυξης για τον ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την “Προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας και των νομικών του προσώπων”

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – Οικονομικών Υπηρεσιών
ΤΜΗΜΑ – Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
 

Φλώρινα, 09/ 11 / 2021
Αρ. Πρωτ.: 24463

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Διακηρύττει

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016, Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την “Προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας και των νομικών του προσώπων”, εκτιμώμενης δαπάνης εκατόν εξήντα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα έξι ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (160.436,68€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Η συνολική δαπάνη της προμήθειας θα καλυφθεί από ίδια έσοδα με επιβάρυνση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και θα προβλεφθεί πίστωση στους προϋπολογισμούς των ετών 2022 και 2023 του Δήμου Φλώρινας καθώς και του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
Κάθε συμμετέχων θα πρέπει να κάνει χρήση του συστημικού αριθμού ΕΣΗΔΗΣ για την υποβολή προσφοράς. Κάθε οικονομικός φορέας έχει δικαίωμα υποβολής προσφοράς για όλη την ποσότητα που αφορά την προμήθεια.
Στοιχεία της σύμβασης (είδη, cpvs, ποσότητες κ.ά.) αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

 

ΠΟΣ.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

CPVS

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ

(χωρίς ΦΠΑ 13%)

1

Φρέσκο γάλα πλήρες

122.396,00

Λίτρο

15511500-8

142513

141.979,36

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 2.839,60€ (δύο χιλιάδες οκτακόσια τριάντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτά).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί αποκλειστικά με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 29η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί προμηθευτές οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την προμήθεια των ειδών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών ορίζεται για 25 μήνες ή μέχρι 31.12.2023 ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου.
Δημοσίευση της παρούσας περίληψης της διακήρυξης θα γίνει στον Ελληνικό Τύπο, στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Φλώρινας (www.cityoflorina.gr) και θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr).
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και του ΚΗΜΔΗΣ. Επίσης θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Φλώρινας (www.cityoflorina.gr).
Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο/ους που θα προκύψει/ουν.
Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του Δήμου Φλώρινας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2385044468 (εσωτ.2).

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Βασίλειος Χατζητιμοθέου

Για λήψη του τεύχους διακήριξης κάντε κλικ εδώ (pdf), για λήψη του εντύπου οικονομικής προσφοράς κάντε κλικ εδώ (doc), για λήψη του ΕΕΕΣ κάντε κλικ εδώ (pdf).

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα