11.11.2022 – Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού “Ανάδειξη του Πολιτιστικού Δρώμενου των Φωτιών Φλώρινας 2022” συνολικού Προϋπολογισμού 180.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

logo-dimos100x100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Φλώρινα, 11.11.2022
Αριθμ. Πρωτ.: 40.0612

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
«Ανάδειξη του Πολιτιστικού Δρώμενου των Φωτιών Φλώρινας 2022»
συνολικού Προϋπολογισμού 180.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Ανάδειξη του Πολιτιστικού Δρώμενου των Φωτιών Φλώρινας 2022»
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει ποιότητας -τιμής
προϋπολογισμού 180.000,00 ευρώ, με Φ.Π.Α. 24%. Η προσφορά κατατίθεται για το σύνολο της προμήθειας και δεν υποδιαιρείται.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Με την παρούσα προτεινόμενη πράξη επιχειρείται η, με ολοκληρωμένο και λαογραφικά τεκμηριωμένο τρόπο, αναβίωση του γεγονότος, καθώς και αντιστοίχως ολοκληρωμένη προβολή του σε περιοχές από τις οποίες προέρχονται οι επισκέπτες του.
Η υλοποίηση του έργου περιλαμβάνει την αναβίωση του γεγονότος στις 22/12, την με ολοκληρωμένο τρόπο υποστήριξη των αντίστοιχων συλλογικών πρωτοβουλιών στις 23/12, καθώς και την ανάπτυξη μιας δέσμης ενεργειών προβολής – προώθησης στις περιοχές που απευθύνεται.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 28/11/2022
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 29/11/2022

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», και στον Άξονα Προτεραιότητας 6 «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» με κωδικό ΟΠΣ 5167214 (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑ ΕΠ0051 και κωδικό ενάριθμου έργου 2022ΕΠ00510048). Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 61-6117.007 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Φορέα με το ποσό των 180.000,00 € με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 3466/05.09.2022 (ΑΔΑ: 9ΝΠΘ7ΛΨ-ΑΩΨ) του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄ αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες).

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σε ποσοστό 2%, επί της προϋπολογιζόμενης αξίας της σύμβασης προ Φ.Π.Α.

Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν είκοσι ημερών (120) από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Ενώσεις οικονομικών φορέων, Κοινοπραξίες (ενώσεις) αυτών, των οποίων τα μέλη είναι εγκατεστημένα α) σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή γ) σε άλλη χώρα των περιπτώσεων γ & δ της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν 4412/2016.Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί όσοι εμπίπτουν στους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016.

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Ελληνική γλώσσα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Μέγιστη συμβατική χρονική παράδοση των παραδοτέων της Πράξης – μετά την ανάθεση της σύμβασης – ορίζονται οι δύο (2) μήνες, ή νωρίτερα με την ολοκλήρωση παράδοσης των ειδών της υπηρεσίας.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ:
Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.promotheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ., στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας στη διεύθυνση www.cityoflorina.gr (ακολουθώντας την διαδρομή: Εξυπηρετηθείτε/έγγραφα και αρχεία-Δημοπρασίες/Διακηρύξεις, στο δικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (η αναζήτηση γίνεται με τον ΑΔΑ) και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (η αναζήτηση γίνεται με τον ΑΔΑΜ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Τουρισμού και Πολιτισμού, Λοχαγού Μόδη 1, 531 00 Φλώρινα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
Δημοσιεύσεις έχουν γίνει:
Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Δεν προβλέπεται
Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
• ΚΗΜΔΗΣ – Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) (σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654, όπως ισχύουν).
• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ – Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
• Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.(άρθρο 36 του ν. 4412/2016): http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 106411
• ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ – Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο 4 5 6 , σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες
• ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΥ – Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση (URL): www.cityoflorina.gr (ακολουθώντας τη διαδρομή Εξυπηρετηθείτε /Έγγραφα και αρχεία – Δημοπρασίες /Διακηρύξεις).

Τυχόν διευκρινήσεις – ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Η Αρμόδια Αντιδήμαρχος

Σοφία Φουδούλη Τζώτζη

Για προβολή της περίληψης κάντε κλικ εδώ (pdf) και για λήψη του τεύχους διακήρυξης (και των παραρτημάτων του) κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα