11.12.2012 – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας διακηρύσσει ότι εκτίθεται, ύστερα από την αριθ. 69/2012 Απόφαση ΔΣ με την οποία εγκρίθηκαν οι Τεχνικές προδιαγραφές και ψηφίστηκε η σχετική πίστωση και από την αριθ. 80/2012 Απόφαση ΔΣ σε Επαναληπτικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ», με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τις εκάστοτε Μέσης Λιανικής Τιμής, πώλησης του είδους, όπως αυτές προσδιορίζονται από τη Δ/νση Ανάπτυξης, Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, Τμήμα Εμπορίου-Τουρισμού, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ., συνολικού προϋπολογισμού 195.122,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995. Η δαπάνη για την προμήθεια θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-6643,01 προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Φλώρινας.
Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Φλώρινας στο Σ.Σ. Ιωαννίδη Φλώρινας στις 27/12/2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. – 10:30 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών).
Προσφορές μπορούν να υποβάλλουν Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου, Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ύψους δώδεκα χιλιάδων Ευρώ (12.000,00 ευρώ), 5% του προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Στην περίπτωση που η προσφορά υποβάλλεται από ΜΜΕ ή ενώσεις τους η εγγύηση είναι 2,5% δηλ στο σύνολο 6.000,00 ευρώ. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας ισχύει από την υπογραφή της σύμβασης έως και τη λήξη του έτους , με δικαίωμα χρονικής παράτασης της σύμβασης μέχρι την κάλυψη του συμβατικού ποσού και της συμβατικής ποσότητας λίτρων πετρελαίου θέρμανσης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού από το Γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Φλώρινας, με απόδειξη.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Φλώρινας στο Σ.Σ. Ιωαννίδη Φλώρινας τηλ. 2385023302 – 2385026474.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Ζ. ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα