11.12.2019 – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» προϋπολογισμού 224.440,00 ευρώ, με Φ.Π.Α ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙ

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Οικονομικών Υπηρεσιών
ΤΜΗΜΑ Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Φλώρινα, 10/12/2019
Αρ. Πρωτ.: 29449

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»
προϋπολογισμού 224.440,00 ευρώ, με Φ.Π.Α.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Προκηρύσσει ανοιχτό επαναληπτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας-κόστους για την τεχνική και οικονομική προσφορά, προϋπολογισμού 224.440,00 ευρώ, με Φ.Π.Α. 24%.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Το αντικείμενο αφορά την προμήθεια πολυμηχανήματος και συνοδευτικού εξοπλισμού. Συγκεκριμένα, η προμήθεια αφορά ένα καινούριο όχημα/πολυμηχάνημα, μία (1) λεπίδα αποχιονισμού και έναν (1) αλατοδιανομέα για τις χειμερινές υπηρεσίες και έναν (1) αποσπώμενο βραχίονα με κεφαλή χλοοκοπής και κεφαλή κλαδέματος για τις υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου.
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι, σύμφωνα με την πράξη υπ’ αριθμό 60831/31-10-2018 και τίτλο «Ένταξη Πράξης του Δήμου Φλώρινας στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού».
ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Ενώσεις Προμηθευτών, Κοινοπραξίες (ενώσεις) αυτών, των οποίων τα μέλη είναι εγκατεστημένα α) σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή γ) σε άλλη χώρα των περιπτώσεων γ & δ της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν 4412/2016. Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί όσοι εμπίπτουν στους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016.

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Ελληνική γλώσσα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Μέγιστη συμβατική χρονική παράδοση των οχημάτων-μετά την ανάθεση της σύμβασης, ορίζονται οι έξι (6) μήνες ή νωρίτερα με την ολοκλήρωση παράδοσης των ειδών της προμήθειας.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ: Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ, στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. με αύξοντα συστημικό αριθμό 71879 και στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση (URL): www.cityoflorina.gr (ακολουθώντας τη διαδρομή Εξυπηρετηθείτε/ Έγγραφα και αρχεία-Δημοπρασίες/Διακηρύξεις).
Η προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) αναρτήθηκε στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), στο ΚΗΜΔΗΣ και στον Ελληνικό τύπο στις παρακάτω εφημερίδες: α) Ελεύθερο Βήμα της Φλώρινας και β) Ηχώ Φλώρινας.
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον μειοδότη ή τους μειοδότες με ισόποση κατανομή της δαπάνης.
Τυχόν διευκρινήσεις – ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Βασιλείου Κωνσταντίνος

Για αναλυτική προβολή της προκήρυξης κάντε κλικ εδώ (pdf), για λήψη του τεύχους διακήρυξης κάντε κλικ εδώ (pdf), για το ΤΕΥΔ κάντε κλικ εδώ (docx), για το έντυπο οικονομικής προσφοράς κάντε κλικ εδώ (docx) και για το φύλλο συμμόρφωσης κάντε κλικ εδώ (docx).

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα