116.08.2022 – Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Αποκαταστάσεις – συντηρήσεις αθλητικών χώρων, αθλητικού εξοπλισμού, επισκευή σχολικών μονάδων και κατασκευή ραμπών κ

logo-dimos100x100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 Φλώρινα, 10-8-2022
Αρ. Πρωτ.: 27422

Προς:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
για ανάρτηση στην ιστοσελίδα www.ggde.gr (θα πραγματοποιηθεί από τον χρήστη της αναθέτουσας αρχής μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής Μη.Μ.Ε.Δ)

ΘΕΜΑ: Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Αποκαταστάσεις – συντηρήσεις αθλητικών χώρων, αθλητικού εξοπλισμού, επισκευή σχολικών μονάδων και κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες»

Ο Δήμος Φλώρινας προτίθεται να προκηρύξει δημόσιο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Αποκαταστάσεις – συντηρήσεις αθλητικών χώρων, αθλητικού εξοπλισμού, επισκευή σχολικών μονάδων και κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες» εκτιμώμενης αξίας 1.172.591,60 € (χωρίς το ΦΠΑ) για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΟΔΟΠΟΙΙΑ. Το έργο θα εκτελεστεί στα διοικητικά όρια του Δήμου Φλώρινας.
Το έργο χρηματοδοτείται από τη ΣΑΤΑ Σχολείων, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) καθώς και από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.
Το παρόν θα δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες του Δήμου Φλώρινας www.cityoflorina.gr και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών www.ggde.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν..4412/2016 άρθρο 221 παρ. 10.

Ο Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Δημήτριος Παπαναστασίου
Πολιτικός Μηχανικός με Α’β

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα