12.10.2021 – Περίληψη διακήρυξης “Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων στα πλαίσια του έργου με το ακρωνύμιο “Green Inter-e-Mobility” για τον Δήμο Φλώρινας”

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – Οικονομικών Υπηρεσιών
ΤΜΗΜΑ – Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
 

Φλώρινα, 12/ 10 / 2021
Αρ. Πρωτ.: 21581

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Διακηρύττει

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016, Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων για την «Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων στα πλαίσια του έργου με το ακρωνύμιο “Green Inter-e-Mobility” για τον Δήμο Φλώρινας», εκτιμώμενης δαπάνης εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Η ανωτέρω δαπάνη περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του Δήμου Φλώρινας για το έτος 2021 με Κωδ. Προϋπολογισμού: 69-7132.002 και θα βαρύνει τον αντίστοιχο κωδικό για το έτος 2021.
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Διασυνοριακό πρόγραμμα με την ονομασία Integration of Greentransportin Cities, με το ακρωνύμιο “Green Inter-e-Mobility”, συνολικού προϋπολογισμού 1.017.627,40€.
Η σύμβαση υποδιαιρείται σε δύο (2) τμήματα. Κάθε συμμετέχων θα πρέπει να κάνει χρήση του συστημικού αριθμού ΕΣΗΔΗΣ για την υποβολή προσφοράς στο εκάστοτε τμήμα.
Στοιχεία της σύμβασης (είδη, τμήματα, cpvs, ποσότητες κ.ά.) αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣΠΟΣ.CPVSΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ
Επιβατικό ΙΧ πέντε θέσεων (utility car) καθώς και ένας σταθμός φόρτισης (Wall Box) με μέγιστη ισχύ φόρτισης 22kw.134144900-7 ΤΜΗΜΑ 1140549  
Επιβατικό ΙΧ εννέα θέσεων (κατηγορίας Μ1) καθώς και ένας σταθμός φόρτισης (Wall Box) με μέγιστη ισχύ φόρτισης 22kw.1ΤΜΗΜΑ 2

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί αποκλειστικά με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 17η Νοεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 23:59.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί προμηθευτές οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την προμήθεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Δημοσίευση της παρούσας περίληψης της διακήρυξης θα γίνει στον Ελληνικό Τύπο, στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Φλώρινας (www.cityoflorina.gr) και θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr).
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (TED) την 7η Οκτωβρίου 2021, δημοσιεύθηκε στις 12 Οκτωβρίου 2021 (Αρ.Προκ: 2021/S 198-515854) και θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και του ΚΗΜΔΗΣ. Επίσης θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Φλώρινας (www.cityoflorina.gr).
Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο/ους που θα προκύψει/ουν.
Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του Δήμου Φλώρινας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2385044468 (εσωτ.2), 2385044917.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Βασίλειος Χατζητιμοθέου

Για αναλυτική προβολή του τεύχους διακήρυξης (με τα παραρτήματα) κάντε κλι εδώ (pdf).

Για αναλυτική προβολή της προκήρυξης κάντε κλι εδώ (pdf).

Για λήψη του ΕΕΕΣ σε μορφή PDF κάντε κλικ εδώ.

Για λήψη των εντύπων οικονομικής προσφοράς (σε επεξεργάσιμη μορφή) κάντε κλικ εδώ για το τμήμα 1 και κάντε κλικ εδώ για το τμήμα 2.

Για λήψη των φύλλων συμμόρφωσης (σε επεξεργάσιμη μορφή) κάντε κλικ εδώ για το τμήμα 1 και κάντε κλικ εδώ για το τμήμα 2.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα