12.11.2021 – Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων φυσικών καταστροφών και έντονων καιρικών φαινομένων στον Δήμο Φλώρινας»

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – Οικονομικών Υπηρεσιών
ΤΜΗΜΑ – Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
 

Φλώρινα, 10/ 11 / 2021
Αρ. Πρωτ.: 24603

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Διακηρύττει

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016, Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων για την «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων φυσικών καταστροφών και έντονων καιρικών φαινομένων στον Δήμο Φλώρινας», εκτιμώμενης δαπάνης 734.998,76€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας – κόστους για την τεχνική και οικονομική προσφορά.
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Eπενδύσεων (ΠΔΕ).
Η σύμβαση υποδιαιρείται σε τέσσερα(4) τμήματα και δημοσιεύεται στο ΕΣΗΔΗΣ ανά τμήμα με τέσσερις διαφορετικούς συστημικούς αριθμούς ΕΣΗΔΗΣ. Κάθε συμμετέχων θα πρέπει να κάνει χρήση των κάτωθι συστημικών αριθμών ΕΣΗΔΗΣ για την υποβολή προσφοράς στο εκάστοτε τμήμα.
Στοιχεία της σύμβασης (είδη, τμήματα, cpvs, ποσότητες κ.ά.) αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣ.

CPVS

ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (χωρίς ΦΠΑ)

Ελαστικοφόρος εκσκαφέας-φορτωτής

(με μηχανισμό φόρτωσης στο εμπρόσθιο μέρος και μηχανισμό εκσκαφής στο οπίσθιο μέρος)

1

34144710-8

43262000-7

ΤΜΗΜΑ 1

141926

92.741,94€

Ελαστικοφόρος εκσκαφέας

(με αρθρωτή μπούμα και περιστρεφόμενο κουβά)

1

43262000-7

ΤΜΗΜΑ 2

141927

133.064,52€

Υδροφόρα 10.000 λίτρων με σύστημα πυρόσβεσης (καταβρεχτήρας)

1

34144212-7

34114000-9

ΤΜΗΜΑ 3

141928

137.096,77€

Πολυμηχάνημα 4x4

(με αλατοδιανομέα 2,5 κ.β, λεπίδα αποχιονισμού)

1

34143000-1

34113200-4

34144420-8

43313100-1

ΤΜΗΜΑ 4

141929

229.837,71€

Οι διαγωνισμοί θα διεξαχθούν αποκλειστικά με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 21η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 23:59.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί προμηθευτές οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την προμήθεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Δημοσίευση της παρούσας περίληψης της διακήρυξης θα γίνει στον Ελληνικό Τύπο, στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Φλώρινας (www.cityoflorina.gr) και θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr).
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (TED) την 9η Νοεμβρίου 2021 και θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και του ΚΗΜΔΗΣ. Επίσης θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Φλώρινας (www.cityoflorina.gr).
Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο/ους που θα προκύψει/ουν. Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του Δήμου Φλώρινας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2385044468 (εσωτ.2), 2385044917.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Βασίλειος Χατζητιμοθέου

Για λήψη του τεύχους διακήριξης κάντε κλικ εδώ (pdf), για λήψη της προκήρυξης κάντε κλικ εδώ (pdf), για λήψη των εντύπων οικονομικής προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή κάντε κλικ εδώ (rar), για λήψη των φύλλων συμμόρφωσης σε επεξεργάσιμη μορφή κάντε κλικ εδώ (rar), για λήψη του ΕΕΕΣ κάντε κλικ εδώ (pdf), για λήψη της διορθωτικής περίληψης κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα