13.01.12-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
1.ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
Δ/νση : Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, 531 00 Φλώρινα.
Πληροφορίες : Μαρία Π. Κώτσιου , Δημήτριος Τρ. Κρουσοράτης ( τηλ.
+3023850-44468,44478) , Δανιήλ Στεφανόπουλος ( τηλ.+302385351019).
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο ( E – mail ) : texniko@cityoflorina.gr
Tηλεομοιοτυπία (fax): +302385044052 
2.ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού.
3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο
ποσοστό έκπτωσης % στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής
πώλησης, ημέρα παράδοσης, όπως διαμορφώνεται με το εκάστοτε εκδιδόμενο
δελτίο τιμών στο Νομό Φλώρινας από την Δ/νση Εμπορίου – Τουρισμού,
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζόμενων θα υποβληθεί με το σύστημα των
έγγραφων σφραγισμένων προσφορών ποσοστού εκπτώσεων επί τοις εκατό ,όπως
συντάχθηκε από την υπηρεσία Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει
μόνο μία οικονομική προσφορά.
4.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

Κωδικός CPV : 09100000-0 ( Κύριος)
Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η προμήθεια των παρακάτω ειδών καυσίμων :

  • Πετρελαίου θέρμανσης 80.000 lit
  • Πετρελαίου κίνησης 120.000 lit
  • Βενζίνη super 500 lit
  • Βενζίνη Αμόλυβδη 11.000 lit

για τις ανάγκες των υπηρεσιακών οχημάτων- μηχανημάτων και δημοτικών
κτιρίων του Δήμου Φλώρινας, για το έτος 2012.
Η διάρκεια αυτής ορίζεται για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών ( 12) με
δικαίωμα χρονικής παράτασης της σύμβασης άλλους τρείς ( 3) μήνες μέχρι
την κάλυψη του συμβατικού ποσού σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις της Διακήρυξης.

5.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο Προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε τριακόσιες είκοσι χιλιάδες
τετρακόσια δέκα πέντε ευρώ ( 320.415,00 €) συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. ,
Η παραπάνω προβλεπόμενη δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από Ίδιους Πόρους και
θα βαρύνει κωδικούς του τακτικού προϋπολογισμού έτους 2012 και αν
παραστεί ανάγκη και του προϋπολογισμού έτους 2013.
Η πληρωμή της αξίας κάθε παράδοσης , θα γίνεται εντός 60 ημερολογιακών
ημερών από κάθε παράδοση , έπειτα από τις νόμιμες διαδικασίες και
ελέγχους
6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στον διαγωνισμό καλούνται, α) όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή
αλλοδαπά ,β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά και γ)
Συνεταιρισμοί με αντικείμενο δραστηριότητας την εμπορία καυσίμων.
Οι απαιτήσεις για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αναφέρονται στα άρθρα 7
& 8 της αναλυτικής διακήρυξης.
7. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Α. Εγγύηση συμμετοχής : για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό
κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους εγγύηση συμμετοχής , που ανέρχεται
στο ποσό 5% επί, της προϋπολογισθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. , ήτοι 16.020,75 €, σε περίπτωση που υποβάλλει προσφορά για
ολόκληρη την ποσότητα των καυσίμων, ή για ανάλογο ποσό όταν υποβληθεί
προσφορά για κάθε ένα είδος καυσίμου . Διάρκειας ισχύος τεσσάρων μηνών
από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης: για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται
εγγύηση καλής εκτέλεσης , η οποία ορίζεται σε ποσοστό 10 % επί της αξίας
της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ για το σύνολο των καυσίμων που
αφορά την προσφορά.

8. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Παραλαβή τευχών δημοπράτησης μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα
πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών, μετά από αίτηση κάθε
ενδιαφερόμενου, έναντι καταβολή δαπάνης αναπαραγωγής των εγγράφων ποσού
5.00€ .
9. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ( ΥΠΟΒΟΛΗ-ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ-ΓΛΩΣΣΑ)
Προσφορές μπορούν να υποβληθούν είτε για το σύνολο των υπό προμήθεια
ειδών είτε για μέρος αυτών. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα ληφθούν υπ’
όψη
Ημέρα διεξαγωγής διαγωνισμού ορίζεται η Παρασκευή 09 Μαρτίου 2012 και
ώρα 11: 00 π.μ. ώρα λήξης αποδοχής προσφορών.
Εάν για λόγους ανωτέρας βίας ή αν ο διαγωνισμός κριθεί άγονος ή
ασύμφορος και δεν γίνει ή δεν έχει αποτέλεσμα την ανωτέρω ημερομηνία ,
τότε θα γίνει την επόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα.
Ο τόπος κατάθεσης των προσφορών είναι η έδρα του Δήμου Φλώρινας Μεγ.
Αλεξάνδρου 97, 531 00 Φλώρινα.
Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον τρεις (3) μήνες από την
ημέρα του διαγωνισμού.
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. 
10. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η παρούσα έχει αποσταλεί προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την 11/01/2012.
Οι τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 του
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α . και σύμφωνα με το άρθρο 24 της αναλυτικής διακήρυξης.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 Ιωάννης Ζ. Βοσκόπουλος

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα