13.03.2012 – Περίληψη διαγωνισμού «Προμήθεια ενός (1) mini φορτωτή»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Φλώρινας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α (Υπ.Απ.11389/1993) και με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά, η προμήθεια «Προμήθεια ενός (1) mini φορτωτή» για τις ανάγκες του Δήμου, προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, την 22ην του μηνός Μαρτίου, του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών).
Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής ύψους 2.250,00 €.
Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου Φλώρινας, Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Τ.Κ. 53100 καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ: 2385351019, fax: 2385044052, αρμόδιος κ. Στεφανόπουλος Δανιήλ).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ιωάννης Ζ. Βοσκόπουλος

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα