14.03.2013 – Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ , ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ..

greece.jpg 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
 Νομός Φλώρινας 
 Δήμος Φλώρινας 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Φλώρινας

1. Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ , ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ» προϋπολογιζόμενης δαπάνης των 550.000,00€ (Πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ) μαζί με το Φ.Π.Α. και αναλύεται σε: 

 Δαπάνη Εργασιών:309.992,98 € 
 Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.18%):55.798,74 €
 Απρόβλεπτα(ποσοστού 15%.):54.868,76 € 
Αναθεώρηση: 26.493,99 € 
 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας:102.845,53 €

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από τα Γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας, Συν/σμός Αγίου Αθανασίου, μέχρι τις 21/03/2013 με την καταβολή των εξόδων παραγωγής των τευχών ,που ανέρχονται σε 10 ΕΥΡΩ. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2385351243,Αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ.Κατσάκη Ελένη .

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26/03/2013 ημέρα Τρίτη στο Δημαρχιακό κατάστημα Μελίτης στον Οικισμό Αγ. Αθανασίου (Πρώην Δημαρχείο Μελίτης, διασταύρωση Μελίτης) του Δήμου Φλώρινας. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν.3669/08.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :

4.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην

– 1η , 2η , 3η , τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ εντός νομού ή αν αυτός έχει δηλωθεί ως δεύτερος, ή στην 1η, ή 2η τάξη , για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ εκτός νομού , και στην

– Α1 , Α2 , 1η , τάξη για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ εντός νομού ή αν αυτός έχει δηλωθεί ως δεύτερος, ή στην Α1, Α2, 1η τάξη , για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ εκτός νομού

β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

4.2 Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους , υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

4.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

4.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην Α2 τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

4.5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 8.413,20 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον μέχρι 11/10/2013 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες.

6. Η προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται σε 12 μήνες.

7. Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης 2007 -2013» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους. (ενάριθμος έργου 2012EΠ00580044).

8. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο μέχρι 10%, σύμφωνα με το Ν. 4072/2012 (άρθρο 242, παρ.3) και την Εγκύκλιο 9 (Α.Π Δ17α/01/68/ΦΝ 433.α/26-04-2012) του ΥΠΟΜΕΔΥ.

9. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο και θα ανέλθουν το πολύ στο ποσό των 2000 € ΕΥΡΩ.

10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φλώρινας.

Φλώρινα 27/02/2013

Ο Δ ή μ α ρ χ ο ς Φλώρινας

Βοσκόπουλος Ιωάννης

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα