14.03.2013 – Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΑΚΟΥΛΕΒΑ»

greece.jpg 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
 Νομός Φλώρινας 
 Δήμος Φλώρινας 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Δήμαρχος Φλώρινας

1. Προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΑΚΟΥΛΕΒΑ» προϋπολογιζόμενης δαπάνης των 2.057.819,09€ (Δύο εκατομμύρια πενήντα επτά χιλιάδες οκτακόσια δέκα εννιά ευρώ και εννιά λεπτά ) μαζί με το Φ.Π.Α. και αναλύεται σε:

 Δαπάνη Εργασιών:1.220.986,34 €
 Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.18%):219.777,54 €
 Απρόβλεπτα(ποσοστού 15%):216.114,58 €
Αναθεώρηση:16.145,19 €
 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας :384.795,44 €

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από τα Γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας, Συν/σμός Αγίου Αθανασίου, μέχρι τις 11/04/2013 με την καταβολή των εξόδων παραγωγής των τευχών ,που ανέρχονται σε 10 ΕΥΡΩ. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2385351243,Αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Κατσάκη Ελένη

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16/04/2013 ημέρα Τρίτη , στα Γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας, Συν/σμός Αγίου Αθανασίου. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν.3669/08.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :

4.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην

– 2η , 3η , 4η , τάξη εντός νομού ή αν αυτός έχει δηλωθεί ως δεύτερος για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ή στην 2η , 3η , τάξη εκτός νομού για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (Προϋπολογισμός εργασιών με ΓΕ & ΟΕ και με απρόβλεπτα :788.052,47€) και στην

– 1η, 2η, 3η , τάξη εντός και εκτός νομού για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (Προϋπολογισμός εργασιών με ΓΕ & ΟΕ και με απρόβλεπτα :679.280,94€) και στην

– Α2, 1η , 2η τάξη εντός και εκτός νομού για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (Προϋπολογισμός εργασιών με ΓΕ & ΟΕ και με απρόβλεπτα :189.545,05€)

β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

4.2 Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

4.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

4.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην 1η τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)

4.5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 33.137,57 ΕΥΡΩ και με ισχύ τουλάχιστον μέχρι έξι (6) μήνες και 30 ημέρες , από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 02/11/2013.Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες.

6. Η προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται σε διακόσιες είκοσι (220) ημερολογιακές μέρες.

7. Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης 2007 -2013» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους (ενάριθμος έργου 2012ΕΠ00580048).

8.Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο μέχρι 10%, σύμφωνα με το Ν. 4072/2012 (άρθρο 242, παρ.3) και την Εγκύκλιο 9 (Α.Π Δ17α/01/68/ΦΝ 433.α/26-04-2012) του ΥΠΟΜΕΔΥ.

9. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο και θα ανέλθουν το πολύ στο ποσό των 2000 € ΕΥΡΩ.

10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φλώρινας.

Φλώρινα 08/03/2013

Ο Δ ή μ α ρ χ ο ς Φλώρινας

Βοσκόπουλος Ιωάννης

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα