14.03.2018 – Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού “Προμήθεια εκτυπωτικών και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας” προϋπολογισμού 39.184,00€ ευρώ, με Φ.Π.Α.

 


Για λήψη του τεύχους διακήρυξης (όροι, τεχνικές προδιαγραφές, φύλλο συμμόρφωσης, ΤΕΥΔ, έντυπο οικον. προσφοράς κάντε κλικ εδώ (pdf). Για λήψη του ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή (doc) κάντε κλικ εδώ


 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Προμήθεια εκτυπωτικών και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας»
προϋπολογισμού 39.184,00€ ευρώ, με Φ.Π.Α.

Ο Αντιδήμαρχος Φλώρινας

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των ειδών ανά ομάδα, σύμφωνα με τους όρους του τεύχους της διακήρυξης. Τα προς προμήθεια είδη αφορούν εκτυπωτικά και φωτοαντιγραφικά μηχανήματα για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.

Άρθρα:
1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας

Επωνυμία

: Δήμος Φλώρινας

Ταχυδρομική διεύθυνση

: Μ. Αλεξάνδρου 97

Πόλη

: Φλώρινας

Ταχυδρομικός Κωδικός

: 53 100

Τηλέφωνο

: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

: 2385044468

: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και    Πληροφορικής

: 2385344917

: Γραφείο Πρωτοκόλλου

: 2385351019

Φαξ

: 23850 44522, 2385044052

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

: dimosflorinas@gmail.com, oikonomiko3@cityoflorina.gr, texniko@cityoflorina.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής (διευκρινήσεις σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά)

: Δ. Στεφανόπουλος

: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών  (διευκρινήσεις σχετικά με τη διακήρυξη)

: Α. Βογδάνη

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

: http://www.cityoflorina.gr

 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση: στην διεύθυνση http://www.cityoflorina.gr (ακολουθώντας τη διαδρομή Εξυπηρετηθείτε/Έγγραφα και αρχεία – Δημοπρασίες/Διακηρύξεις) στο δικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (η αναζήτηση γίνεται με τον ΑΔΑ) και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου η αναζήτηση γίνεται με τον ΑΔΑΜ).
Κατ΄ εξαίρεση τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών [Πτολεμαίων 1, 3ος όροφος, Φλώρινα (διοικητήριο)] κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 10,00 ευρώ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή.
3. Κωδικός CPVS: 30232110-8, 30121200-5, 30121100-4.
4. Περιγραφή-αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης:
Τα προς προμήθεια είδη αποτελούν μηχανήματα με εκτυπωτική ή αντιγραφική ικανότητα συνοδευόμενα με άλλες επιπλέον λειτουργίες. Ο τρόπος εκτύπωσης τους είναι laser και κατασκευαστικά θα πρέπει να προορίζονται για να καλύψουν τις ανάγκες μίας μικρής επιχείρησης. Τα εν λόγω μηχανήματα (εκτυπωτικά Α4 και φωτοαντιγραφικά μηχανήματα Α3) θα εξυπηρετήσουν – καθ΄ υπόδειξη των προϊστάμενων διευθύνσεων του Δήμου Φλώρινας – ανάγκες των υπηρεσιών τους και θα υποστηρίξουν την λειτουργία των γραφείων που στελεχώνουν αντίστοιχα, συνολικού προϋπολογισμού 39.184,00 ευρώ. Λεπτομερής περιγραφή στον σχετικό πίνακα του τεύχους της διακήρυξης που υπάρχει στο αριθμό 1276/18.01.2018 (ΑΔΑΜ: 18REQ002560829 2018-01-18) πρωτογενές αίτημα του τμήματος Τεχνολογιών, Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής με θέμα: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προμήθεια εκτυπωτικών και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας».
5. Εναλλακτικές προσφορές: δεν γίνονται δεκτές.
6. Χρόνος – τόπος παράδοσης προμήθειας: Η παράδοση των μηχανημάτων θα γίνει – σύμφωνα με τις υποδείξεις του τμήματος Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) – στα γραφεία των Δ/νσεων του Δήμου Φλώρινας και θα αρχίσει αμέσως και θα έχει ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση της απόφασης ανάθεσης, με δυνατότητα παράτασης πέντε ημερών μετά από έγκαιρο αίτημα του αναδόχου. Η σύμβαση έχει ρόλο αποδεικτικό και για τον ορισμό λοιπών όρων ή διευκρινήσεων που θα διέπουν την εκτέλεση της προμήθειας.
7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις Προμηθευτών ή Κοινοπραξίες. Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί όσοι εμπίπτουν στους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016.
8. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Δίνεται η δυνατότητα υποβολής στους υποψήφιους αναδόχους να καταθέσουν προσφορά σε μία ομάδα ή τις ομάδες (ΟΜΑΔΑ Α και ΟΜΑΔΑ Β) που επιθυμούν αλλά για το σύνολο των ειδών ανά ομάδα/ομάδες που επιθυμούν σύμφωνα με το υπόδειγμα/έντυπο της οικονομικής προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ) που επισυνάπτεται στο τεύχος της διακήρυξης. Η προσφορά πρέπει να καλύπτει τα απαιτούμενα που αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος της διακήρυξης, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 1.5 αυτής.
9. Παραλαβή προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Πτολεμαίων 1, 3ος όροφος, Φλώρινα: ημέρα Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018 και ώρα 11.00 π.μ. παρουσία της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.
Οι προσφορές θα κατατίθενται στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Φλώρινας, Μεγ. Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ. 53100, μέχρι την 28 Μαρτίου 2018 και ώρα 09.00 π.μ.
Όταν οι προσφορές αποστέλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, θα πρέπει να περιέρχονται στην υπηρεσία μας το αργότερο μέχρι τις 27 Μαρτίου 2018 και ώρα 14.30 μ.μ.
Προσφορές που κατατίθενται ή αποστέλλονται μετά τις παραπάνω προθεσμίες, θεωρούνται εκπρόθεσμες .
10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τον προσφέροντα, για εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής τους. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
12. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη της προμήθειας θα καλυφθεί από ίδια έσοδα και θα βαρύνει τον Κ.Α. 10-7134.001, 20-7134.001, 30-7134.001, 40-7134.001, 70.01-7134.001, 70.02-7134.001, 70.03-7134.001 και 70.04-7134.001 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου Φλώρινας οικονομικού έτους 2018.
13. Ενστάσεις: Κατά της διακήρυξης – Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής – Η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
14. Δημοσιότητα-Δαπάνη: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 117 του ν.4412/2016, επιβάλλεται η ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ μόνο της διακήρυξης των συνοπτικών διαγωνισμών. Η προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).Η Διακήρυξη και όλα τα σχετικά έγγραφα της (Παραρτήματα) καταχωρήθηκαν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.cityoflorina.gr (ακολουθώντας τη διαδρομή Εξυπηρετηθείτε /Έγγραφα και αρχεία – Δημοπρασίες /Διακηρύξεις). Σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα (Ελεύθερο Βήμα της Φλώρινας). Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον μειοδότη ή τους μειοδότες με ισόποση κατανομή της δαπάνης.

Ο Αντιδήμαρχος Φλώρινας

Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα