14.04.2021 – Προκήρυξη διαγωνισμού “Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος με συμπιεστή απορριμμάτων τύπου πρέσας 16 κυβικών μέτρων με σύστημα ανύψωσης κάδων”

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Οικονομικών Υπηρεσιών
ΤΜΗΜΑ Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
 


Φλώρινα, 09/04/2021
Αρ. Πρωτ.: 7743

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος με συμπιεστή απορριμμάτων τύπου πρέσας 16 κυβικών μέτρων με σύστημα ανύψωσης κάδων,
συνολικού Προϋπολογισμού 179.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος με συμπιεστή απορριμμάτων τύπου πρέσας 16 κυβικών μέτρων με σύστημα ανύψωσης κάδων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας-κόστους για την τεχνική και οικονομική προσφορά, προϋπολογισμού 179.800,00 ευρώ, με Φ.Π.Α. 24%.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για την ανανέωση του στόλου των οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου Φλώρινας και την αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων απορριμματοφόρων με νέας τεχνολογίας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και σύγχρονης κατασκευής οχήματα. Συγκεκριμένα αφορά στην προμήθεια:  Ενός (1) καινούριου απορριμματοφόρου οχήματος με συμπιεστή απορριμμάτων τύπου πρέσας 16 κυβικών μέτρων με σύστημα ανύψωσης κάδων. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α και Β της διακήρυξης που αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της. Η πηγή χρηματοδότησης είναι το Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”, σύμφωνα με: Α) την με αρ.πρωτ. 83448/22.11.2019 (ΑΔΑ: ΨΔΛΨ46ΜΤΛ6- 0Υ6) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για Επιχορήγηση Δήμων από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, στον άξονα προτεραιότητας ”Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος” με τίτλο ”Προμήθεια Απορριμματοφόρων και λοιπών Οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών’ και Β) την με αρ.πρωτ. 30292/19.04.2019 (ΑΔΑ: 68Γ3465ΧΘ7- Ψ25) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για Επιχορήγηση Δήμων μέσω του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων που εντάσσονται στους αναπτυξιακούς άξονες προτεραιοτήτων του προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”, όπως προσδιορίζονται από την ΥΑ 4748/20.02.2018.
ΚΩΔΙΚΟΙ CPVS: 34144512-0

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ14 Απριλίου 2021
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ14 Απριλίου 2021
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ14 Απριλίου 2021,ώρα 09:00 π.μ.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ19 Μαΐου 2021, ώρα 23:59
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ25 Μαΐου 2021, ώρα 11:00
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ25 Μαΐου 2021, ώρα 11:30

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σε ποσοστό 2%, επί της προϋπολογιζόμενης αξίας κάθε Τμήματος προ Φ.Π.Α., η οποία ανέρχεται στο ποσό των 2.900,00 € (δύο χιλιάδες εννιακόσια ευρώ).

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Ενώσεις Προμηθευτών, Κοινοπραξίες (ενώσεις) αυτών, των οποίων τα μέλη είναι εγκατεστημένα α) σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή γ) σε άλλη χώρα των περιπτώσεων γ & δ της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν 4412/2016. Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί όσοι εμπίπτουν στους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016.

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Ελληνική γλώσσα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Μέγιστη συμβατική χρονική παράδοση του οχήματος – μετά την ανάθεση της σύμβασης – ορίζονται οι τέσσερις (4) μήνες, ή νωρίτερα με την ολοκλήρωση παράδοσης των ειδών της προμήθειας.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ:
Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.promotheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ., στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας στη διεύθυνση www.cityoflorina.gr (ακολουθώντας την διαδρομή: Εξυπηρετηθείτε/έγγραφα και αρχεία-Δημοπρασίες/Διακηρύξεις, στο δικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (η αναζήτηση γίνεται με τον ΑΔΑ) και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (η αναζήτηση γίνεται με τον ΑΔΑΜ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Πτολεμαίων 1 (Διοικητήριο) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
Δημοσιεύσεις έχουν γίνει:
Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης θα αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέχρι την 14/04/2021, τουλάχιστον 35 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

  • ΚΗΜΔΗΣ – Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) (σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654, όπως ισχύουν).
  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ – Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
  • Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.(άρθρο 36 του ν. 4412/2016): http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 106411
  • ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ – Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο 4 5 6 , σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. Θα δημοσιευτεί στις παρακάτω εφημερίδες: α) Βήμα Φλώρινας και β) ΗΧΩ Φλώρινας.
  • ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΥ – Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση (URL): www.cityoflorina.gr (ακολουθώντας τη διαδρομή Εξυπηρετηθείτε /Έγγραφα και αρχεία – Δημοπρασίες /Διακηρύξεις).

Τυχόν διευκρινήσεις – ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος
Χατζητιμοθέου Βασίλειος

Για λήψη της προκήρυξης κάντε κλικ εδώ (pdf), για το τεύχος διακήρυξης κάντε κλικ εδώ (pdf), για το έντυπο οικονομικής προσφοράς κάντε κλικ εδώ (docx), για το φύλλο συμμόρφωσης κάντε κλικ εδώ (docx), για το έντυπο ΕΕΕΣ κάντε κλικ εδώ (pdf).

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα