14.11.2012 – Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ 2012-2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Φλώρινας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α. (Υπ. Αποφ. 11389/1993) και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά τόνο αλατιού, οι οποίες συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης η «Προμήθεια αλατιού αποχιονισμού 2012-2013» για της ανάγκες του Δήμου Φλώρινας κατά τη χειμερινή περίοδο, συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00 €(εξήντα χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%, όπως προδιαγράφεται στη μελέτη του Τεχνικού Τμήματος του Δήμου Φλώρινας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Φλώρινας, Μεγ. Αλεξάνδρου 97, ισόγειο, στο γραφείο του Τεχνικού Τμήματος, την 26 Νοεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 έως 11.00 π.μ. διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία θα τις αποσφραγίσει.
Επίσης, οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της διεξαγωγής του διαγωνισμού στη Διεύθυνση Μεγ. Αλεξάνδρου 97, Γραφείο Πρωτοκόλλου, ισόγειο, Τ. Κ. 53100.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος (μη προσέλευση ενδιαφερομένων ή ακύρωση προσφορών λόγω ακαταλληλότητας τους) ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα δηλαδή στις 27 Νοεμβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ίδια ώρα με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Σημειώνεται ότι στη νέα αυτή ημερομηνία μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σε αυτόν, ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά λαμβάνοντας τεύχη αυθημερόν.

Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, η οποία ορίζεται στο ποσό των 500€ και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου αναγνωρισμένου ιδρύματος ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας που θα έχει συνταχθεί κατά τον ισχύοντα τύπο για δημόσιο διαγωνισμό.

Τα τεύχη διακήρυξης βρίσκονται στα γραφεία του Δήμου Φλώρινας (γραφείο Τεχνικού Τμήματος, Μεγ. Αλεξάνδρου 97, ισόγειο, τηλ. 2385351019, fax 2385044052, Τ. Κ. 53100, κ Στεφανόπουλο Δ.).
Για την παραλαβή των τευχών, καταβάλλεται από τον αιτούντα στο Δήμο το ποσό των δέκα (10) ευρώ με κατάθεση μετρητών στο ταμείο του Δήμου Φλώρινας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να λαμβάνουν γνώση και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διακήρυξη στο γραφείο Τεχνικού Τμήματος, ισόγειο, γραφείο Τεχνικού Τμήματος, Μεγ. Αλεξάνδρου 97, ισόγειο, τηλ. 2385351019, fax 2385044052, Τ. Κ. 53100, κ Στεφανόπουλο Δ..

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ιωάννης Ζ. Βοσκόπουλος

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα