15.12.2021 – ΡΥΘΜΙΣΗ/ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ “Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμού φόρτισης…”

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – Οικονομικών Υπηρεσιών
ΤΜΗΜΑ – Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
 

Φλώρινα, 15/ 12 / 2021
Αρ. Πρωτ.: 27429

ΡΥΘΜΙΣΗ/ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
“Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμού φόρτισης δύο ηλεκτρικών αυτοκινήτων και φωτοβολταϊκού συστήματος στα πλαίσια του έργου με το ακρωνύμιο “Green Inter-e-Mobility”
εκτιμώμενης δαπάνης 55.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Διακηρύττει

Την μετάθεση/παράταση υποβολής προσφορών/καταληκτικής ημερομηνίας της με αρ. πρωτ. 24570/10.11.2021 διακήρυξης και ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων “Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμού φόρτισης δύο ηλεκτρικών αυτοκινήτων και φωτοβολταϊκού συστήματος στα πλαίσια του έργου με το ακρωνύμιο “Green Inter-e-Mobility” με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ “141564”, με νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 30η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 23:59 και ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών την 11η Ιανουαρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμό 383/14.12.2021 (ΑΔΑ:9ΗΣΕΩΗΙ-ΔΦ7) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Φλώρινας. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Η χρηματοδότηση της παρούσας σύμβασης προέρχεται από το Διασυνοριακό πρόγραμμα με την ονομασία Integration of Green Τransport in Cities, με το ακρωνύμιο “Green Inter-e-Mobility”.
Κάθε συμμετέχων θα πρέπει να κάνει χρήση του συστημικού αριθμού ΕΣΗΔΗΣ για την υποβολή προσφοράς. Κάθε οικονομικός φορέας έχει δικαίωμα υποβολής προσφοράς για όλη την ποσότητα/είδη/υπηρεσίες εγκατάστασης που αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση.
Στοιχεία της σύμβασης (είδη, cpvs, ποσότητες κ.ά.) αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ/

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΟΣ.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

CPVS

Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

(χωρίς ΦΠΑ 24%)

1

Προμήθεια Φ/Β συστήματος (πλαίσια, βάσεις, inverter, μετρητής, επιπρόσθετος εξοπλισμός: καλώδια AC και DC, ηλεκτρολογικοί πίνακες, μικροϋλικά)

1

Κατ’ αποκοπή

09331200-0

141564

30.854,84€

2

Προμήθεια φορτιστή ηλεκτρικών αυτοκινήτων

1

Κατ’ αποκοπή

31681500-8

9.700,00€

3

Υπηρεσίες Εγκατάστασης

(για 1, 2)

1

Κατ’ αποκοπή

51110000-6

3.800,00€

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 887,10€ (οκτακόσια ογδόντα επτά ευρώ και δέκα λεπτά).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί αποκλειστικά με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, με νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 30η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 23:59.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί προμηθευτές οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την προμήθεια και εγκατάσταση των ειδών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Δημοσίευση της παρούσας διορθωτικής περίληψης της διακήρυξης θα γίνει στον Ελληνικό Τύπο, στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Φλώρινας (www.cityoflorina.gr) και θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr).
Προκήρυξη της διορθωτικής προκήρυξης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (TED) την 15η Δεκεμβρίου 2021, με ημερομηνία ανάρτησης την 20η Δεκεμβρίου 2021, και θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).
Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του Δήμου Φλώρινας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2385044468 (εσωτ.2), 2385044917.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Βασίλειος Χατζητιμοθέου

Για λήψη του τεύχους διακήριξης κάντε κλικ εδώ (pdf), για λήψη της προκήρυξης κάντε κλικ εδώ (pdf), για λήψη του εντύπου οικονομικής προσφοράς κάντε κλικ εδώ (doc), για λήψη του ΕΕΕΣ κάντε κλικ εδώ (pdf), για λήψη της διορθωτικής περίληψης κάντε κλικ εδώ (pdf).

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα