15.12.2021 – ΡΥΘΜΙΣΗ/ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού…”

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – Οικονομικών Υπηρεσιών
ΤΜΗΜΑ – Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
 

Φλώρινα, 15/ 12 / 2021
Αρ. Πρωτ.: 27430

ΡΥΘΜΙΣΗ/ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
“Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων
φυσικών καταστροφών και έντονων καιρικών φαινομένων στον Δήμο Φλώρινας”,
εκτιμώμενης δαπάνης 734.998,76€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Διακηρύττει

Την μετάθεση/παράταση υποβολής προσφορών/καταληκτικής ημερομηνίας της με αρ. πρωτ. 24728/12.11.2021 διακήρυξης για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων “Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων φυσικών καταστροφών και έντονων καιρικών φαινομένων στον Δήμο Φλώρινας” με συστημικούς αριθμούς ΕΣΗΔΗΣ 141926, 141927, 141928, 141929, με νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 30η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 23:59 και ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών την 11η Ιανουαρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμό 383/14.12.2021 (ΑΔΑ:9ΗΣΕΩΗΙ-ΔΦ7) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Eπενδύσεων (ΠΔΕ).
Η σύμβαση υποδιαιρείται σε τέσσερα(4) τμήματα και δημοσιεύεται στο ΕΣΗΔΗΣ ανά τμήμα με τέσσερις διαφορετικούς συστημικούς αριθμούς ΕΣΗΔΗΣ. Κάθε συμμετέχων θα πρέπει να κάνει χρήση των κάτωθι συστημικών αριθμών ΕΣΗΔΗΣ για την υποβολή προσφοράς στο εκάστοτε τμήμα.
Στοιχεία της σύμβασης (είδη, τμήματα, cpvs, ποσότητες κ.ά.) αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣ.

CPVS

ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (χωρίς ΦΠΑ)

Ελαστικοφόρος εκσκαφέας-φορτωτής

(με μηχανισμό φόρτωσης στο εμπρόσθιο μέρος και μηχανισμό εκσκαφής στο οπίσθιο μέρος)

1

34144710-8

43262000-7

ΤΜΗΜΑ 1

141926

92.741,94€

Ελαστικοφόρος εκσκαφέας

(με αρθρωτή μπούμα και περιστρεφόμενο κουβά)

1

43262000-7

ΤΜΗΜΑ 2

141927

133.064,52€

Υδροφόρα 10.000 λίτρων με σύστημα πυρόσβεσης (καταβρεχτήρας)

1

34144212-7

34114000-9

ΤΜΗΜΑ 3

141928

137.096,77€

Πολυμηχάνημα 4×4

(με αλατοδιανομέα 2,5 κ.β, λεπίδα αποχιονισμού)

1

34143000-1

34113200-4

34144420-8

43313100-1

ΤΜΗΜΑ 4

141929

229.837,71€

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί αποκλειστικά με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, με νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 30η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 23:59.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί προμηθευτές οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την προμήθεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Δημοσίευση της παρούσας διορθωτικής περίληψης της διακήρυξης θα γίνει στον Ελληνικό Τύπο, στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Φλώρινας (www.cityoflorina.gr) και θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr).
Προκήρυξη της παρούσας διορθωτικής προκήρυξης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (TED) την 15η Δεκεμβρίου 2021, με ημερομηνία ανάρτησης την 20η Δεκεμβρίου 2021, και θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).
Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του Δήμου Φλώρινας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2385044468 (εσωτ.2), 2385044917.

Για λήψη του τεύχους διακήριξης κάντε κλικ εδώ (pdf), για λήψη της προκήρυξης κάντε κλικ εδώ (pdf), για λήψη των εντύπων οικονομικής προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή κάντε κλικ εδώ (rar), για λήψη των φύλλων συμμόρφωσης σε επεξεργάσιμη μορφή κάντε κλικ εδώ (rar), για λήψη του ΕΕΕΣ κάντε κλικ εδώ (pdf), για λήψη της διορθωτικής περίληψης κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα