16.02.2017 – Προκήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού “Προμήθεια γάλακτος έτους 2017…”

Για λήψη του τεύχους διακήρυξης κάντε κλικ εδώ (pdf)arrow1
Για λήψη του τευχους ΤΕΥΔ κάντε κλικ εδώ (doc)arrow1


Φλώρινα 15/02/2017
Αρ. Πρωτ. 2845

Ο Δήμαρχος Φλώρινας

Προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια γάλακτος έτους 2017 για τις ανάγκες του Δήμου Φλώρινας και του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας» προϋπολογισμού 36.789,64 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Φλώρινας,

Οδός: Μ. Αλεξάνδρου 97
Ταχ.Κωδ.:53100
Τηλ.:23850 44468, 44478
Telefax: 23850 44522
E-mail: oikonomiko1@cityoflorina.gr
Κωδικός NUTS: GR134
Ιστοσελίδα: www.cityoflorina.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.cityoflorina.gr . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, οδός Πτολεμαίων 1, Διοικητήριο 3ος όροφος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV: 15511500-8

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: GR134

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

Γάλα πλήρες ανά Κ.Α.

CPV

Ποσότητα/Λίτρα

Ενδεικτική τιμή/ λίτρο

Δαπάνη

(άνευΦΠΑ)

Δαπάνη

μεΦΠΑ 13%

206063.001

155115008

13.965 λίτρα

1,30 €

18.154,50 €

20.514,59 €

306063.001

155115008

1.980 λίτρα

1,30 €

2.574,00 €

2.908,62 €

70.04-

6063.001

155115008

250 λίτρα

1,30 €

325,00 €

367,25 €

ΣΥΝΟΛΟ

 

16.195 λίτρα

 

21.053,50 €

23.790,46€

Γάλα πλήρες ανά Κ.Α.

CPV

Ποσότητα/Λίτρα

Ενδεικτική τιμή/ λίτρο

Δαπάνη

(άνευΦΠΑ)

Δαπάνη

μεΦΠΑ 13%

156063

155115008

8.849 λίτρα

1,30 €

11.503,70 €

12.999,18 €

ΣΥΝΟΛΟ

 

8.849 λίτρα

 

11.503,70 €

12.999,18€

Σύνολο λίτρων

25.044λίτρα

Σύνολο (άνευΦΠΑ)

32.557,20€

ΦΠΑ13%

4.232,44€

ΓενικόΣύνολο(μεΦΠΑ13%)

36.789,64€

 

6. Εναλλακτικές προσφορές: δεν γίνονται δεκτές

7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: τμηματικά για 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού (όποιο επέλθει πρώτο)
8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στον χώρο των τροφίμων. Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 13 της διακήρυξης.
9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: δεν υπάρχει, η προσφορά αφορά το σύνολο της προμήθειας.

10. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, οδός Πτολεμαίων 1, Διοικητήριο 3ος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 01/03/2017 ημέρα Τετάρτη στις 10.00 π.μ. Η ώρα λήξης υποβολής των προσφορών στο πρωτόκολλο του δήμου ορίζεται η 9.00 π.μ. της ίδιας μέρας. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: 10 μήνες

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

14. Χρηματοδότηση Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ίδια έσοδα και βαρύνει τους κωδικούς 20-6063.001, 30-6063.001

70.04-6063.001 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2017 του Δήμου (204758/2017 Απόφαση Έγκρισης ΑΠ.Δ Η.-Δ.Μ.) (υπ’ αριθ. 41/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την ανάληψη της υποχρέωσης και τη διάθεση της πίστωσης) και τον Κ.Α. 15-6063 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού ΝΠΔΔ ΚΠΑΠΑ Δ.Φ. (12677/2017 Απόφαση Έγκρισης ΑΠ.Δ Η.-Δ.Μ.)
15. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

16. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου www.cityoflorina.gr

Ο Δήμαρχος Φλώρινας

Ιωάννης Βοσκόπουλος

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα