16.02.2021 – Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ / ΓΕΡΑΝOY ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Οικονομικών Υπηρεσιών
ΤΜΗΜΑ Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
 


Φλώρινα, 08/02/2021
Αρ. Πρωτ.: 2524

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ / ΓΕΡΑΝOY ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δήμου Φλώρινας μέσω της υπόγειας αποθήκευσης των δημοτικών απορριμμάτων»
προϋπολογισμού 232.919,00 ευρώ, με Φ.Π.Α. 24%

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ / ΓΕΡΑΝOY ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δήμου Φλώρινας μέσω της υπόγειας αποθήκευσης των δημοτικών απορριμμάτων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας-κόστους για την τεχνική και οικονομική προσφορά, προϋπολογισμού 232.919,00 ευρώ, με Φ.Π.Α. 24%.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Το αντικείμενο αφορά την προμήθεια δώδεκα (12) υπόγειων κάδων συλλογής απορριμμάτων (χωρ. 3m³ περίπου έκαστος), οι οποίοι θα εγκατασταθούν σε επιλεγμένα κοινόχρηστα σημεία του Δήμου Φλώρινας και ενός (1) υδραυλικού γερανού, ο οποίος θα προσαρμοστεί επί απορριμματοφόρου οχήματος (τύπου πρέσας) ιδιοκτησίας του Δήμου, προκειμένου να εξασφαλίζεται η αποκομιδή των ανωτέρω υπόγειων κάδων.
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το “Πράσινο Ταμείο” με ποσό ύψους €186.335,20 κατά ποσοστό 80% – δυνάμει της με αρ. 188.6.1/2020 Απόφασης Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ: ΩΝΚΦ46Ψ844-ΠΚ5) με ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2019-2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019» – Α’ Πρόσκληση – κωδικός πρόσκλησης: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2019, στο Μέτρο 2. Παρεμβάσεις στον αστικό χώρο και ειδικότερα στην επιλέξιμη Δράση 2.2. Αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου, της πράξης με τίτλο: “Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δήμου Φλώρινας μέσω της υπόγειας αποθήκευσης των δημοτικών απορριμμάτων”. Το υπολειπόμενο ποσοστό 20% του προϋπολογισμού της προμήθειας ύψους €46.583,80 θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου.

ΚΩΔΙΚΟΙ CPVS: 44613400-4 (συμπληρωματικός κωδικός: DA18-5), 42414400-5

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Αναθέτουσα αρχή

: ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Διεύθυνση

: Μεγ. Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, ΤΚ53100

Τηλ./Fax

: 2385351019, 2385044468-78, 2385044524 / 2385044522, 2385044052

e-mail / Ιστοσελίδα

: press@cityoflorina.gr, oikonomikodf@cityoflorina.gr / www.cityoflorina.gr

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ

10 Φεβρουαρίου 2021

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

15 Φεβρουαρίου 2021

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

16 Φεβρουαρίου 2021, ώρα 09:00 π.μ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

03Μαρτίου 2021, ώρα 23:59

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

11Μαρτίου 2021, ώρα 11:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

11 Μαρτίου 2021, ώρα 11:30

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Η προμήθεια συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, η οποία απευθύνεται στον Δήμο Φλώρινας, όπως αναφέρεται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΟΜΑΔΑ

ΕΙΔΟΣ                                                                                          ΣΥΝΟΛΟ

(χωρίς ΦΠΑ)

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (2%)

1

Δώδεκα (12) υπόγειοι κάδοι συλλογής

απορριμμάτων (χωρ. 3m³ περίπου έκαστος)

οι οποίοι θα εγκατασταθούν σε επιλεγμένα       159.432,26

κοινόχρηστα σημεία του Δήμου)                                                    

3.188,65

2

Ένας (1) υδραυλικός γερανός προσαρμοσμένος

επι απορριμματοφόρου οχήματος (τύπου                     28.405,64

πρέσας)

568,11

 

3.756,76

 
ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Ενώσεις Προμηθευτών, Κοινοπραξίες (ενώσεις) αυτών, των οποίων τα μέλη είναι εγκατεστημένα α) σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή γ) σε άλλη χώρα των περιπτώσεων γ & δ της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν 4412/2016. Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί όσοι εμπίπτουν στους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016.

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Ελληνική γλώσσα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Μέγιστη συμβατική χρονική παράδοση των υπόγειων κάδων – μετά την ανάθεση της σύμβασης – ορίζονται οι ενενήντα (90) ημέρες, ή νωρίτερα με την ολοκλήρωση παράδοσης των ειδών της προμήθειας.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ: Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ, στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. με αύξοντες συστημικούς αριθμούς 104883 και 104890 και στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση (URL): www.cityoflorina.gr (ακολουθώντας τη διαδρομή Εξυπηρετηθείτε/ Έγγραφα και αρχεία-Δημοπρασίες/Διακηρύξεις).
Η προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) αναρτήθηκε στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), στο ΚΗΜΔΗΣ και στον Ελληνικό τύπο στις παρακάτω εφημερίδες: α) Ελεύθερο Βήμα της Φλώρινας και β) Ηχώ Φλώρινας.
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον μειοδότη ή τους μειοδότες με ισόποση κατανομή της δαπάνης.
Τυχόν διευκρινήσεις – ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Χατζητιμοθέου Βασίλειος

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Τεύχος διακήρυξης: κάντε κλικ εδώ (pdf)
Προκήρυξη: κάντε κλικ εδώ (pdf)
Τ.Ε.Υ.Δ.: κάντε κλικ εδώ (doc)
Έντυπο οικονομικής προσφοράς: κάντε κλικ εδώ (doc)

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα