16.03.2018 – Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης εκπόνησης μελέτης: “Διαχειριστική μελέτη δημοτικού δάσους Μελίτης «Όσοβο»” Δήμου Φλώρινας, Προϋπολογισμού: 10.014,20 € (χωρίς ΦΠΑ)

 


Για λήψη του τεύχους διακήρυξης κάντε κλικ εδώ (pdf), για το έντυπο οικονομικής προσφοράς κάντε κλικ εδώ (pdf), για το ΤΕΥΔ κάντε κλικ εδώ (doc) και για το υπόδειγμα εγγυητικής καλής εκτέλεσης κάντε κλικ εδώ (doc)


 

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Αρ. Πρωτ. 5129
Φλώρινα 16 Μαρτίου 2018

1. Ο Δήμος Φλώρινας προκηρύσσει συνοπτικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Διαχειριστική μελέτη δημοτικού δάσους Μελίτης “Όσοβο” Δήμου Φλώρινας» με προεκτιμώμενη αμοιβή 10.014,20 € (χωρίς ΦΠΑ).

CPVΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣΠροεκτιμώμενη Τιμή, με απρόβλεπτα (€)
77231300-1
77231900-7
24Δασική10.014,20
  Φ.Π.Α. (24%)2.403,41
  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ12.417,61

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Στοιχεία τεχνικών δεδομένων και προεκτίμηση αμοιβής) δωρεάν και σε πλήρη ηλεκτρονική μορφή από στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας: www.cityoflorina.gr και την ιστοσελίδα του ΚΗΜΔΗΣ www.eprocurement.gov.gr. Έντυπο οικονομικής προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν έως και μια ημέρα πριν το διαγωνισμό από τα γραφεία της Οικονομικής Επιτροπής ή από την ιστοσελίδα του Δήμου
Φλώρινας.
3. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23850 45535, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Ι. Μουντούσης (e-Μail: dkklinon@otenet.gr)
4. Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης και παραλαβής των προσφορών έχει οριστεί η 29/03/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας (Πτολεμαίων 1-Διοικητήριο, 3ος όροφος), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών:

ΚατηγορίαΕίδος μελέτηςΕλάχιστη τάξη μελετητικού πτυχίου
24Δασική μελέτηΑ τάξη και άνω

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να
αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.
6. Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης είναι τρεις (3) μήνες.
7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
8. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών 2017- πρώην ΣΑΤΑ του Δήμου Φλώρινας
9. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής» (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016.
10. Τα Τεύχη Δημοπράτησης, ο Φάκελος του Έργου και η Συγγραφή Υποχρεώσεων εγκρίθηκαν με την αριθ.37/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομικής Επιτροπής

Ο Δήμαρχος Φλώρινας
Ιωάννης Βοσκόπουλος

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα