16.03.2023 – Περίληψη ανακοίνωσης πρόσληψης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, τριών (3) ατόμων, για την κάλυψη των αναγκών του ΝΠΔΔ

logo-dimos100x100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 

Φλώρινα, 14 Μαρτίου 2023

Αρ. Πρωτ. 612 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, τριών (3) ατόμων, για την κάλυψη των αναγκών του ΝΠΔΔ στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37 έως και 42 του Ν. 4765/2021.
Πιο συγκεκριμένα ως εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσηςΥπηρεσίαΈδρα υπηρεσίαςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός ατόμων
101ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου ΦλώριναςΦλώριναΔΕ Βοηθών ΒρεφονηπιοκόμωνΑπό την υπογραφή της σύμβασης έως 31-08-2023, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος3

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’εξαίρεση έως 70 ετών(εφόσον δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί).
Υποβολή αιτήσεων: οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 ΔΕ ΥΕ μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠΔΔ Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας, Σ.Σ. Ιωαννίδη 1, Φλώρινα 53100, υπόψη κας Κωνσταντινίδου Ελένης ή κας Τσιτσοπούλου Σοφία. Τηλέφωνο Επικοινωνίας 2385026474 κατά τις εργάσιμες μέρες και από 9:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι δέκα ημέρες (10) υπολογιζόμενες ημερολογιακά, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στις τοπικές εφημερίδες ή ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και του Δήμου Φλώρινας, καθώς και στο δικτυακό τόπο του Δήμου Φλώρινας (www.cityoflorina.gr) εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης βρίσκεται αναρτημένο στο δικτυακό τόπο του Δήμου Φλώρινας (www.cityoflorina.gr), καθώς και στη διαύγεια όπου οι υποψήφιοι μπορούν να λάβουν γνώση αυτής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΗΛΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Για λήψη των σχετικών εγγράφων (παραρτήματς κ.ά.) κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα