16.05.2022 – Περίληψη διακήρυξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER»

logo-dimos100x100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦ.ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

Φλώρινα 16/05/2022
Αρ. Πρωτ. : 804

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER»
Συνολικού προϋπολογισμού 43.573,60 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%),
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 39710000-2

ΜΕΤΡΟ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2, ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.2.

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας

Ο Δικαιούχος διακηρύττει ότι την 6, του μηνός Ιουνίου του έτους 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, οδός Σ.Σ. Ιωαννίδη Φλώρινα θα διεξαχθεί με Ανοιχτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4412/16..
Ο κωδικός του έργου είναι Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2, Υποδράση 19.2.4.2. με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥΝ.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER».
Ο προϋπολογισμός της δημοπρατούμενης προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 35.140,00 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 43.573,60ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δικαιούχου γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, οδός Σ.Σ. Ιωαννίδη Φλώρινα και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση διαδικτύου www.cityoflorina.gr, καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. με ΑΔΑΜ 22PROC010470374, μέχρι τις 06/06/2022.
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δικαιούχο.
Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι όπως ορίζεται στη Διακήρυξη.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 προσέγγιση CLLD LEADER” με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.
Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2017ΣΕ08210000.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, αρμόδιος υπάλληλος Γκορτσίλα Ελένη (τηλ.:23850 26474 (εσωτ. το 6) Φαξ: 2385023302), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Φλώρινα, 16/05/2022

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας
Ηλιάδης Δημήτριος

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα