16.11.11-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ 2011-2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ο Δήμαρχος Φλώρινας διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ 2011-2012» προϋπολογισμού 40.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και με παράδοση στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή.

2. Το τεύχος δημοπράτησης διατίθεται από το Τεχνικό Τμήμα του Δήμου Φλώρινας, Πληροφορίες κ. Στεφανόπουλος Δανιήλ, τηλ 2385351019 .

3. Ο πρόχειρος διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ στα γραφεία του Δήμου Φλώρινας στις 23-11-2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών).
Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί την επόμενη ημέρα 24-11-2011 με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Σημειώνεται ότι στη νέα αυτή ημερομηνία μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ΄αυτόν, ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά λαμβάνοντας τεύχη αυθημερόν.

4. Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν προμηθευτές οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια. Επίσης, δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής συνεταιρισμών και ενώσεων προμηθευτών.

5. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ποσού 500,00 € αναγνωρισμένης Τράπεζας ή ισόποσο γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών.

6. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ημέρες.

7. Η προμήθεια χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Φλώρινας πίστωσης 40.000,00 ευρώ, σε βάρος του Κ.Α. 30-6699.003 με τίτλο «Προμήθεια αλατιού» έσοδα Δήμου

8. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης δηλαδή μπορεί να προμηθευτεί από 300 τόνους έως ολόκληρη την ποσότητα του ποσού των 40.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φλώρινας.
Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στην ημερήσια τοπική εφημερίδα «ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ», στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Φλώρινας και στον πίνακα ανακοινώσεων στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Φλώρινας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα