18.04.2016 – Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2016-2017”

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Οικονομικών Υπηρεσιών
ΤΜΗΜΑ
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Φλώρινα, 11/ 04/ 2016
Αρ. Πρωτ.: 5808


Για λήψη του τεύχους διακήρυξης κάντε κλικ εδώ.(pdf)

Για λήψη των τεχνικών προδιαγραφών κάντε κλικ εδώ. (pdf)

Για λήψη του εντύπου οικονομικής προσφοράς κάντε κλικ εδώ. (doc)


 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Φλώρινας προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2016-2017» για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών καυσίμων για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του καθώς και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2016-2017, με κριτήριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερη προσφερόμενη έκπτωση επί τοις % επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%.
Οι υπό προμήθεια ποσότητες ανέρχονται σε 1.908.000 lt πετρελαίου θέρμανσης, 320.000 lt
πετρελαίου κίνησης και 94.500 lt βενζίνης αμόλυβδης.
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1.966.056,91 ευρώ άνευ ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www. promitheus.gov.gr (α/α ηλ. διαγωνισμού: 22675).
Η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η Δευτέρα 18
Απριλίου 2016 και ώρα 00:01.
Η ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η Παρασκευή
3 Ιουνίου 2016 και ώρα 10:00.
Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών (ηλεκτρονικών) είναι η Παρασκευή 3 Ιουνίου 2016 και ώρα 11:00.
Στη δημοπρασία έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της προμήθειας καυσίμων και καταθέσουν με την προσφορά τους και όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τα Π.Δ. 118/2007 & 60/2007. Η γλώσσα υποβολής των προσφορών είναι η Ελληνική.
Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο ή και για μέρος της προμήθειας με καταβολή της αναλογούσης εγγύησης συμμετοχής, οποία ανέρχεται στο 1% επί της αντίστοιχης προϋπολογισθείσας δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η δαπάνη θα επιβαρύνει αναλόγως τους προϋπολογισμούς του Δήμου Φλώρινας και των αντίστοιχων Νομικών Προσώπων.
Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι 180 ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Η περίληψη εστάλη ηλεκτρονικά για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 06.04.2016.
Το πλήρες τεύχος και τα παραρτήματα του διαγωνισμού διατίθενται από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Φλώρινας και σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου www.cityoflorina.gr (σύνδεσμος «Εφημερίδα της Υπηρεσίας-Διαγωνισμοί /Δημοπρασίες /Προκηρύξεις»), στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΚΜΗΔΗΣ (www.eprocurement.gr) καθώς και στη «Διαύγεια» για την ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων.
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.:23850 44468 – 44478, fax: 23850 44522, Δ/νση Οικονομικών, τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, Προμηθειών, διεύθυνση Πτολεμαίων 1, (Διοικητήριο Φλώρινας), ΤΚ 53100, Φλώρινα.

Φλώρινα, 11/4/2016

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα