18.05.11-Περίληψη διακήρυξης Πρόχειρου διαγωνισμού

 

ΑΔΑ:4ΑΘΦΩΗΙ-Ψ

 

Φλώρινα 18 Μαϊου 2011

 

Αρ.Πρωτ.:15007

Περίληψη διακήρυξης Πρόχειρου διαγωνισμού
για την προμήθεια «Φακέλων Αλληλογραφίας με προπληρωμένο τέλος

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια « φακέλων Αλληλογραφίας με προπληρωμένο τέλος» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 45.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις της απόφασης του Υπ.Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) (Φ.Ε.Κ. 185/Β) ,από το ΔΚΚ Ν.3463/06 (Φ.Ε.Κ. 114/Α.) και τον Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τ. Α) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα Δήμου Φλώρινας , Δ/νση Μ. Αλεξάνδρου 97 ΤΚ 531 00 Φλώρινα, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού , την 24η Μαΐου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 μέχρι 11:.00 , κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών.
Εάν ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί για οποιονδήποτε λόγο την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, θα επαναληφθεί την 31/05/2011 την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.
Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, δυο χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ. (2.250,00) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Αντίγραφα της διακήρυξης ,τεχνικές προδιαγραφές ,οικονομική προσφορά καθώς και πληροφορίες για τον διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. από το γραφεία. του Δήμου Φλώρινας οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου 97 2ος όροφος, γραφείο Οικονομικού Τμήματος, τηλέφωνο 2385351023.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Ζ. ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα