18.06.2015 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Φλώρινας από εξωτερικούς ειδικούς για την υλοποίηση των παραδοτέων “4.1.1 – Ενεργειακές Επιθεωρήσεις δημοτικών κτηρίων Φλώρινας” και “4.2

Φλώρινα, 18-06-2015
Αρ. πρωτ: -12400-

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Φλώρινας από εξωτερικούς ειδικούς για την υλοποίηση των παραδοτέων “4.1.1 – Ενεργειακές Επιθεωρήσεις δημοτικών κτηρίων Φλώρινας” και “4.2.1 – Σχέδιο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας Δήμου Φλώρινας – Συμμετοχή στο «Σύμφωνο των Δημάρχων»” του έργου διασυνοριακής συνεργασίας “ENERGYNET”»

Στο πλαίσιο του έργου «Θεματικό δίκτυο Αειφορικής ενέργειας διασυνοριακών ΟΤΑ» (Sustainable Energy thematic network of cross-border Local Authorities) με συμβολική ονομασία «ENERGYNET», το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA «Ελλάδα – ΠΓΔΜ 2007-2013» και έχει ως σκοπό τη συνεργασία πέντε ΟΤΑ της επιλέξιμης διασυνοριακής περιοχής των δύο χωρών για τη δημιουργία ενός θεματικού δικτύου, το οποίο θα εισαγάγει τις αρχές και πρακτικές της αειφορικής ενέργειας με συνεισφορά γνώσεων και προσπαθειών από πλευράς των ΟΤΑ για τη βελτίωση της διαχείρισης, παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας στις περιοχές ευθύνης τους,
ο Δήμος Φλώρινας προσκαλεί
δυνητικούς αναδόχους να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος με οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηράκλειας για την υλοποίηση των παραδοτέων “4.1.1 – Ενεργειακές Επιθεωρήσεις δημοτικών κτηρίων Φλώρινας” και “4.2.1 – Σχέδιο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας Δήμου Φλώρινας – Συμμετοχή στο «Σύμφωνο των Δημάρχων»” του έργου διασυνοριακής συνεργασίας “ENERGYNET”, στο πλαίσιο των Δράσεων 4.1 «Ενεργειακές επιθεωρήσεις σε επιλεγμένα δημοτικά κτήρια» (Act. 4.1 Energy Audits in selected municipal buildings) και 4.2 «Σχέδια Δράσης Αειφόρου Ενέργειας» (Act 4.2 Sustainable Energy Action Plans) του Πακέτου Εργασίας 4 «Κεφαλαιοποίηση της γνώσης» (WP4 Knowledge capitalization).
Η υλοποίηση των παραδοτέων

  • «4.1.1 – Ενεργειακές Επιθεωρήσεις δημοτικών κτηρίων Φλώρινας» και
  • «4.2.1 – Σχέδιο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας Δήμου Φλώρινας – Συμμετοχή στο “Σύμφωνο των Δημάρχων»

αφορούν σε πρωτότυπο και εξειδικευμένο αντικείμενο, ήτοι σε σχεδιασμό και δράσεις αειφορικής Ενέργειας, και απαιτεί εξειδικευμένη επιστημονική Ομάδα Έργου με ειδικές πιστοποιήσεις (Ενεργειακού Επιθεωρητή) καθώς και αποδείξιμη εμπειρία σε στρατηγικό σχεδιασμό αειφορικής ενέργειας.
Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν αφορούν:

  • Στην πραγματοποίηση Ενεργειακών Επιθεωρήσεων σε επιλεγμένα δημοτικά κτήρια του Δήμου Φλώρινας συνολικής επιφάνειας 5.000 τετραγωνικών μέτρων στο πλαίσιο του Παραδοτέου 4.1.1.
  • Στην κατάρτιση και υποβολή του «Σχεδίου Δράσης Αειφορικής Ενέργειας» (ΣΔΑΕ) του Δήμου Φλώρινας κατά τα πρότυπα του «Συμφώνου των Δημάρχων» στο πλαίσιο του Παραδοτέου 4.2.1.

Ο Ανάδοχος μπορεί να είναι νομικό είτε φυσικό πρόσωπο είτε άτυπη σύμπραξη φυσικών προσώπων είτε άτυπη σύμπραξη νομικών με νομικά ή με φυσικά πρόσωπα.
Είναι υποχρεωμένος να καταρτίσει και παρουσιάσει Ομάδα Έργου με κατάλληλες ειδικότητες και εμπειρία σε έργα Αειφορικής Ενέργειας, η επάρκεια της οποίας θα αποδεικνύεται και θα τεκμηριώνεται μέσω των ακολούθων:

  1. Της υποβολής αναλυτικών Βιογραφικών Σημειωμάτων και φωτοτυπιών των αναφερόμενων σε αυτά τίτλων σπουδών.
  2. Βεβαίωσης Ενεργειακού Επιθεωρητή ενός τουλάχιστον μέλους της Ομάδας Έργου.
  3. Εμπειρίας εκπόνησης ή συμμετοχής στην εκπόνηση ενός τουλάχιστον στρατηγικού σχεδιασμού Αειφορικής Ενέργειας (Ενεργειακά Σχέδια Δράσης, Τοπικά Ενεργειακά Σχέδια Δράσης, Σχέδια Δράσης Αειφορικής Ενέργειας κλπ) από τουλάχιστον ένα μέλος της Ομάδας Έργου. Η εμπειρία θ’ αποδεικνύεται με βεβαίωση του εργοδότη.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα γίνει μέσω της υποβολής «Επιστολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» η οποία θα έχει τις ακόλουθες κατά σειράν ενότητες :
I. «Στοιχεία ενδιαφερομένου» φυσικού προσώπου ή εταιρείας ή σύμπραξης (ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή ονομασία επιχείρησης/διακριτική ονομασία, διεύθυνση, ΑΦΜ/ΔΟΥ, ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας).
II. Δήλωση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
III. Παρουσίαση του νομικού ή του φυσικού προσώπου ή των μελών της σύμπραξης (κατά περίπτωση).
IV. Αποδεικτικά εμπειρίας των μελών της Ομάδας Έργου όπως περιγράφονται παραπάνω (αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα συνοδευόμενα από φωτοτυπίες τίτλων σπουδών, βεβαίωση Ενεργειακού Επιθεωρητή, βεβαιώσεις εκτέλεσης εργασιών για έργα στρατηγικού σχεδιασμού Αειφορικής Ενέργειας).
V. Οικονομική προσφορά με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί του συνόλου του προϋπολογισμού.
Η υποβολή των ανωτέρω θα πρέπει να γίνει ανυπερθέτως μέχρι την 23-06-2015 και ώρα 13:00, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση press@cityoflorina.gr ή τηλεομοιοτυπικώς στο 2385044628 ή ταχυδρομικώς/ταχυμεταφορικώς στη διεύθυνση: Δήμος Φλώρινας, Μεγάλου Αλεξάνδρου 107, ΤΚ 53100, Φλώρινας (θα πρέπει να έχουν κατατεθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας μέχρι την ανωτέρω χρονική προθεσμία).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον κ. Σαπουντζή Ιωάννης και κ. Σοφία Χορταρέα (τηλ. 2385351242-51243), μέχρι δύο ημέρες πριν την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας.

Ο Δήμαρχος Φλώρινας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ

Για λήψη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κάντε κλικ εδώ.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα