18.09.2019 – Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019-2020»

logo-dimos100x100ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Οικονομικών Υπηρεσιών
ΤΜΗΜΑ Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Φλώρινα, 16/09/2019
Αρ. Πρωτ.: 20166

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019-2020»
προϋπολογισμού 68.060,67 ευρώ, με Φ.Π.Α.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Καθαρισμός γραφείων Δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων του Δήμου Φλώρινας για τα έτη 2019-2020» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού 68.060,67 ευρώ, με Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Ο διαγωνισμός αφορά την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας με τίτλο «Καθαριότητα Γραφείων Δημοτικών Κτιρίων και Εγκαταστάσεων του Δήμου Φλώρινας για τα έτη 2019-2020» όπως περιγράφεται στις υπ’ αρ. 18608/2019 τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, για το χρονικό διάστημα από 01/10/2019 έως 31/12/2020.

ΚΩΔΙΚΟΙ CPVS: 90911200-8

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Διεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, ΤΚ53100
Τηλ./Fax: 2385351019, 2385044468-78, 2385044524 / 2385044522, 2385044052
e-mail / Ιστοσελίδα: press@cityoflorina.gr, oikonomiko1@cityoflorina.gr / www.cityoflorina.gr

 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ: 18 Σεπτεμβρίου 2019
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 19 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 09:00 π.μ.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 30 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 14:30
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 01 Οκτωβρίου 2019, ώρα 11:00

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με το έκτο εδάφ. της παρ. 1α του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Ενώσεις Προμηθευτών, Κοινοπραξίες (ενώσεις) αυτών, των οποίων τα μέλη είναι εγκατεστημένα α) σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή γ) σε άλλη χώρα των περιπτώσεων γ & δ της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν 4412/2016. Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί όσοι εμπίπτουν στους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016.

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Ελληνική γλώσσα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία ανάρτησης απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ: Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση (URL): www.cityoflorina.gr (ακολουθώντας τη διαδρομή Εξυπηρετηθείτε/ Έγγραφα και αρχεία-Δημοπρασίες/Διακηρύξεις).
Η προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) αναρτήθηκε στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και σε μία τοπική εφημερίδα.
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον μειοδότη.
Τυχόν διευκρινήσεις – ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό υποβάλλονται ηλεκτρονικά στα email oikonomiko1@cityoflorina.gr, oikonomikodf@gmail.com, dimosflorinas@gmail.com.

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Κωνσταντίνος Βασιλείου

Για αναλυτική προβολή του τεύχους διακήρυξης κάντε κλικ εδώ (pdf), για το έντυπο οικονομικής προσφοράς κάντε κλικ εδώ (doc), για το ΤΕΥΔ κάντε κλικ εδώ (doc).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Διευκρινήσεις σχετικά με τον συνοπτικό διαγωνισμό «Καθαριότητα Γραφείων Δημοτικών Κτιρίων και Εγκαταστάσεων του Δήμου Φλώρινας για τα έτη 2019-2020».

Σχετικά με το έντυπο της προσφοράς που έχουμε επισυνάψει στην διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού «Καθαριότητα Γραφείων Δημοτικών Κτιρίων και Εγκαταστάσεων του Δήμου Φλώρινας για τα έτη 2019-2020», παραθέτουμε νέο έντυπο με τις απαραίτητες διορθώσεις.

Για λήψη του εγγράφου διευκρινήσεων κάντε κλικ εδώ (docx)

 

 

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα