18.10.2019 – Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών δράσεων δημοσιότητας προβολής του έργου με ακρωνύμιο “CultureLands” (κωδ. Έργου 2018ΕΠ50560036) –πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA “GREECE – ALBANIA” 2014 – 2020 προϋπολ

logo-dimos100x100ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Φλώρινα,18/10/2019
Αρ. Πρωτ.: 23374

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την παροχή υπηρεσιών δράσεων δημοσιότητας προβολής του έργου με ακρωνύμιο “CultureLands” (κωδ. Έργου 2018ΕΠ50560036) –πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA “GREECE – ALBANIA” 2014 – 2020
προϋπολογισμού 25.000,00ευρώ, με Φ.Π.Α.

Για την παροχή υπηρεσιών δράσεων δημοσιότητας προβολής του έργου με ακρωνύμιο “CultureLands” (κωδ. Έργου 2018ΕΠ50560036) –πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA “GREECE – ALBANIA” 2014 – 2020
προϋπολογισμού 25.000,00ευρώ, με Φ.Π.Α.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Προκηρύσσεισυνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου «Για την παροχή υπηρεσιών δράσεων δημοσιότητας προβολής του έργου με ακρωνύμιο “CultureLands” (κωδ. Έργου 2018ΕΠ50560036) –πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA “GREECE – ALBANIA” 2014 – 2020» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει ποιότητας-τιμής,προϋπολογισμού 25.000,00ευρώ, με Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Ο Δήμος Φλώρινας ως επικεφαλής εταίρος θα αναπτύξει 1 λογότυπο -1 ιστοσελίδα με ενδοδίκτυο -4 ενημερωτικά δελτία -1200 φυλλάδια -250 USB -100 αφίσες. Επιπλέον θα δημιουργήσει μια εκστρατεία ΜΜΕ που θα περιλαμβάνει την παραγωγή και μετάδοση ενός τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού spot. Επίσης θα περιλαμβάνει την δημιουργία και ανάπτυξη πέντε (5) σελίδων κοινωνικής δικτύωσης καθώς και τέσσερις καταχωρήσεις σε εθνικά Μέσα Ενημέρωσης και τέσσερις καταχωρήσεις σε εθνικά περιοδικά

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ:Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρείταιστο ΚΗΜΔΗΣκαι στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση (URL): www.cityoflorina.gr (ακολουθώντας τη διαδρομή Εξυπηρετηθείτε/ Έγγραφα και αρχεία-Δημοπρασίες/Διακηρύξεις).
Η προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) αναρτάται στον ιστότοποhttp://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και σε μία τοπική εφημερίδα.
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον μειοδότη.
Τυχόν διευκρινήσεις – ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό υποβάλλονται ηλεκτρονικά στα emailflsxep@gmail.com, oikonomikodf@gmail.com.

Ο Αντιδήμαρχος

Κωνσταντίνος Βασιλείου

Για αναλυτική προβολή της προκήρυξης κάντε κλικ εδώ (pdf), για λήψη του τεύχους διακήρυξης κάντε κλικ εδώ (pdf) και για λήψη των παραρτημάτων (έντυπο οικον. προσφοράς, ΤΕΥΔ κλπ) κάντε κλικ εδώ (doc).

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα