19.05.2023 – Περίληψη διακύρηξης για την κατασκευή του έργου: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ», με προϋπολογισμό # 250.000,00€

logo dimosΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑΦλώρινα,16 – 05 – 2023
Αρ. Πρωτ.:20923

Έργο:«Διαγραμμίσεις οδών Δήμου Φλώρινας»

Προϋπολογισμός:250.000,00 €

Χρηματοδότηση:ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών – ΣΑΤΑ 2022

Κ.Α.:30 – 7333.509

Κωδικοί CPV:45233221-4

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ο Δήμος Φλώρινας, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου (άρθρο 27 του Ν.4412/2016), μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., άρθρο 36 του Ν.4412/2016), για την κατασκευή του έργου: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ», με προϋπολογισμό # 250.000,00€ # (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%) και κωδικό CPV: 45233221-4: Εργασίες διαγράμμισης οδικών επιφανειών.
Το έργο συντίθεται από την κατηγορία Έργων Οδοποιίας, με προϋπολογισμό # 201.612,90 €# (Δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. & Ο.Ε., Απρόβλεπτα και Αναθεώρηση)

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ:

133.420,00 €

Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)

24.015,60 €

ΣΥΝΟΛΟ

157.435,60 €

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)

23.615,34 €

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

181.050,94 €

20.561,96 €

ΣYΝΟΛΟ

201.612,90 €

ΦΠΑ (24%)

48.387,10 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

250.000,00 €

1. H διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα (κάτω των ορίων) της ΕΑΑ∆ΗΣΥ.
2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, με συστημικό αριθμό διαγωνισμού Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 199674 καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.cityoflorina.gr/.
3. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα µε «ανοιχτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζόμενων θα συνταχθεί και θα υποβληθεί με «ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016. καθώς και στην παρ. 3.5 περ. γ έως στ της διακήρυξης. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
4. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος μέχρι την καταληκτική ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών που ορίζεται στο άρθρο 18 της Διακήρυξης.
• Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 02 – 06 – 2023, ήμερα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 15:00 μ.μ.
• Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 06 – 06 – 2023, ήμερα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας, Καπετάν Κώττα 1, 53100 Φλώρινα, από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού.
5. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος.
6. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα δέκα (10) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
7. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗ∆ΗΣ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β’)
8. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
8.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
8.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης
8.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

9. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλόλητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
9.1 Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑ ποσού 181.050,94 €.
9.2 Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
9.3 Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της διακήρυξης.
10. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε σαράντα οχτώ (48) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης και ανάρτησής της στο ΚΗΜ∆ΗΣ.
11. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων τριάντα δύο ευρώ και είκοσι έξι λεπτών # 4.032,26 € # κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 15 της Αναλυτικής Διακήρυξης, με ισχύ τουλάχιστον δέκα (10) μηνών και τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, ήτοι μέχρι την 02 – 05 – 2024.
12. Το έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του Δήμου Φλώρινας του οικονομικού έτους 2023, χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών ΠΟΕ – ΣΑΤΑ ΠΟΕ: 250.000,00 €, µε την ένδειξη Κ.Α. 30-7333.509 και έχει τίτλο «Διαγραμμίσεις οδών Δήμου Φλώρινας».
13. Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011 , της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, της κράτησης 6‰, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ’ του ν. 4412/2016 και της υπ’ αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 2235), της κράτησης 2,5‰ υπέρ της Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ’ του ν. 4412/2016 και ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/12-02-2020 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 2780), καθώς και της κράτησης ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του ν. 4412/2016 καθώς και της κράτησης ύψους 0,1% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον παρόντα νόμο και στον Ν.4413/2016 (Α’ 148), αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης της χρηματοδότησης.
14. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο (άρθρο 16.1 της Αναλυτικής Διακήρυξης).
15. Οι δαπάνες των απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της δημοπρασίας, στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου (άρθρο 20 της Αναλυτικής Διακήρυξης).
16. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, ήτοι τον Δήμο Φλώρινας, μέσω του αρμόδιου οργάνου του, την Οικονομική Επιτροπή.
17. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23850-45790, αρμόδιος υπάλληλος επικοινωνίας κ. Κουγιουμτζόγλου Σάββας ή στο τηλέφωνο της Γραμματείας 23850-45790, αρμόδια υπάλληλος κ. Μάλλιου Πολυξένη.

Ο Αντιδήμαρχος
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Δήμου Φλώρινας

Νικόλαος Γρηγοριάδης

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα