19.11.2019 – Προκήρυξη συνοπτκού διαγωνισμού Οργάνωση και υλοποίηση τοπικών εκδηλώσεων»στο πλαίσιο του έργου: “CultureLands ” –πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA “GREECE – ALBANIA” 2014 – 2020 προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ, με Φ.Π.Α.

logo-dimos100x100ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Φλώρινα,19/11/2019
Αρ. Πρωτ.: 26577

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης του παραδοτέου 2.3.1 «Οργάνωση και υλοποίηση τοπικών εκδηλώσεων»στο πλαίσιο του έργου: “CultureLands “
–πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA “GREECE – ALBANIA” 2014 – 2020
προϋπολογισμού 60.000,00ευρώ, με Φ.Π.Α.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Προκηρύσσεισυνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου «Για την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης του παραδοτέου 2.3.1 «Οργάνωση και υλοποίηση τοπικών εκδηλώσεων»στο πλαίσιο του έργου: “CultureLands ” –πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA “GREECE – ALBANIA” 2014 – 2020» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει ποιότητας-τιμής,προϋπολογισμού 60.000,00ευρώ, με Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Περιλαμβάνει την οργάνωση της εκδήλωσης “Οι Χριστουγεννιάτικες Φωτιές της Φλώρινας” η οποία διοργανώνεται κάθε χρόνο την 23η Δεκεμβρίου.
Αναλυτικότερα η δράση περιλαμβάνει:
• Βιντεοσκόπηση – φωτογράφιση
• Εκτυπωμένο υλικό – χάρτες – αναμνηστικά (souvenirs) για τις Χριστουγεννιάτικες φωτιές της Φλώρινας,
• Συμμετοχή Καλλιτεχνών – Ορχήστρες,
• Φιλοξενία – διαμονή,
• Συστήματα ήχου και φωτισμού,
• Δαπάνες δεξιώσεων (Receptionscosts) όπως γεύματα κ.λ.π.,
• Προμήθεια Υλικού (ξύλο, κρασί, κρέας, φασόλια, πιπεριές και άλλα τοπικά προϊόντα).
• Αφίσες για τον πολιτιστικό χειμώνα,
• Αμοιβές των ελεύθερων επαγγελματιών (Άγιος Βασίλης-άγγελοι κ.λ.π.)
• Άλλες προμήθειες (διακοσμήσεις, κ.λ.π.)

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ:Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρείταιστο ΚΗΜΔΗΣκαι στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση (URL): www.cityoflorina.gr (ακολουθώντας τη διαδρομή Εξυπηρετηθείτε/ Έγγραφα και αρχεία-Δημοπρασίες/Διακηρύξεις).
Η προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) αναρτάται στον ιστότοποhttp://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και σε μία τοπική εφημερίδα.
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον μειοδότη.
Τυχόν διευκρινήσεις – ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό υποβάλλονται ηλεκτρονικά στα emailflsxep@gmail.com, oikonomikodf@gmail.com.

Ο Αντιδήμαρχος

Κωνσταντίνος Βασιλείου

Για αναλυτική προβολή της προκήρυξης κάντε κλικ εδώ (pdf) και για το τεύχος διακήρυξης κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα