20.03.2020 – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Φλώρινας (open mall)”»

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Οικονομικών Υπηρεσιών
ΤΜΗΜΑ Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Φλώρινα, 16/03/2020
Αρ. Πρωτ.: 5098

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Φλώρινας (open mall)”»
που εντάσσεται με Κωδικό ΟΠΣ 5037887 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ, συνολικού Προϋπολογισμού 45.000,00€ (με Φ.Π.Α.24% ).

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Φλώρινας (open mall)”», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Ο διαγωνισμός αφορά την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Φλώρινας (open mall)», όπως περιγράφεται στο υπ’ αρ. 3065/19-02-2020 πρωτογενές αίτημα που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

ΚΩΔΙΚΟΙ CPVS: 79410000-1

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (Ε.Π.ΑΝ.Ε.Κ.),με Κωδ. ΣΑ 2019ΣΕ15510055, Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ: 18 Μαρτίου 2020 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ18 Μαρτίου 2020, ώρα 09:00 π.μ.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 30 Μαρτίου 2020, ώρα 14:30
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ02 Απριλίου 2020, ώρα 11:00

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με το έκτο εδάφ. της παρ. 1α του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Ενώσεις Προμηθευτών, Κοινοπραξίες (ενώσεις) αυτών, των οποίων τα μέλη είναι εγκατεστημένα α) σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή γ) σε άλλη χώρα των περιπτώσεων γ & δ της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν 4412/2016. Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί όσοι εμπίπτουν στους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016.

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Ελληνική γλώσσα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της μέχρι τη λήξη του έργου, σύμφωνα με την απόφαση ένταξης της Πράξης, ήτοι την 31/05/2022.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ: Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση (URL): www.cityoflorina.gr (ακολουθώντας τη διαδρομή Εξυπηρετηθείτε/ Έγγραφα και αρχεία-Δημοπρασίες/Διακηρύξεις).
Η προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) αναρτήθηκε στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και σε μία τοπική εφημερίδα.
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον μειοδότη.
Πληροφορίες παρέχονται από την Δ/νση Μεγ. Αλεξάνδρου 97, τηλ 23853-51010, FAX 23853-51026, email: oikonomikodf@gmail.com, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Γραμματικού Τάνια
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 25/03/2020 (το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών) η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 25/03/2020.
Τυχόν διευκρινήσεις – ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό υποβάλλονται εγγράφως ηλεκτρονικά στα email oikonomiko1@cityoflorina.gr, oikonomikodf@gmail.com, dimosflorinas@gmail.com.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Σε ότι αφορά στην Οικονομική και Χρηματοοικονομική επάρκεια, καθώς και στην Τεχνική και Επαγγελματική επάρκεια, κάθε ΟΦ πρέπει να διαθέτει τα σχετικά, που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.5 και 2.2.6., αντίστοιχα, της διακήρυξης
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον ανάδoxο.
Το αποτέλεσμα της δημοπράτησης θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Σημείωση: Τα τεύχη του διαγωνισμού έχουν εγκριθεί με την υπ’ αρ. 46/2020 (ΑΔΑ: Ψ299ΩΗΙ-ΟΛΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Κωνσταντίνος Βασιλείου

Για αναλυτική προβολή της προκήρυξης κάντε κλικ εδώ (pdf), του τεύχους διακήρυξης κάντε κλικ εδώ (pdf), του ΤΕΥΔ κάντε κλικ εδώ (docx)  και του εντύπου οικονομικής προσφοράς κάντε κλικ εδώ (docx).

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα