20.04.2016 – Περίληψη διακήρυξης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/5/2016 ΕΩΣ 31/8/2016

 


Για αναλυτική προβολή της περίληψης διακήρυξης κάντε κλικ εδώ.

Για λήψη του τεύχους διακήρυξης κάντε κλικ εδώ.

 

 


 

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Οικονομικών Υπηρεσιών
ΤΜΗΜΑ
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Φλώρινα, 19/ 04/ 2016
Αρ. Πρωτ.: 6317

Ο Δήμαρχος Φλώρινας
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης) για τις ανάγκες του Δήμου Φλώρινας και των Νομικών του Προσώπων με κριτήριο κατακύρωσης το ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης όπως αυτή καθορίζεται σε εβδομαδιαία βάση από το αρμόδιο τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Δ/νση Ανάπτυξης, εκδίδοντας σχετικό Δελτίο τιμών Καυσίμων.

1. Διεύθυνση φορέα προμήθειας: Πτολεμαίων 1, Διοικητήριο, 53100 Φλώρινα.
2. Αριθμός τηλεφώνου : 23850 44468, 44478
3. Αριθμός FAX : 23850 44287
4. Σύστημα δημοπράτησης : Πρόχειρος Διαγωνισμός
5. Ως κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης θα είναι : το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης.
6. Πληροφορίες παρέχονται από την υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τον διαγωνισμό, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών ( βλ. 1,2,3) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07:00 έως 15:00 μέχρι και  την προηγούμενη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα.
7. Ενδεικτικός προϋπολογισμός μελέτης : 71.930,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%
8. Η εγγύηση συμμετοχής ορίσθηκε σε 1% του προϋπολογισμού μελέτης χωρίς τον Φ.Π.Α.
9. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ορίσθηκε σε ποσοστό τρία (3) % επί της συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.
10. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 97, Γραφείο Πρωτοκόλλου, 53100 Φλώρινα, μέχρι την 27/04/2016 ημέρα Τετάρτη με ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 09.30 π.μ. ή θα κατατεθούν μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα ταχυδρομικώς και θα είναι γραμμένες εξ ολοκλήρου στην Ελληνική γλώσσα.
Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 27/04/2016 και ώρα 10.00 π.μ.
11. Τα τεύχη δημοπράτησης μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση Οικονομικών ή ηλεκτρονικά από τις πλατφόρμες Διαύγεια και ΚΗΜΔΗΣ.
12. Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσας βαρύνει τον ανάδοχο προμηθευτή.
13. Οι ποσότητες των ειδών ορίζονται όπως φαίνεται στο συνημμένο αρχείο.

Φλώρινα, 19/04/2016
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα