20.05.11-Περίληψη διακήρυξης Πρόχειρου διαγωνισμού (2)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
»

Ο Δήμαρχος του Δήμου Φλώρινας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου :
«Συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωμάτων Δημοτικής Ενότητας Φλώρινας»
με προϋπολογισμό μελέτης 32.520,33 € και με το Φ.Π.Α 40.000,00€.
– Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης από το Τεχνικό τμήμα του Δήμο Φλώρινας, οικισμός Αγ. Αθανασίου ( πρώην Δημαρχείο Μελίτης), Πληροφορίες κ. Τζέτζη Σ. τηλ.23853-51265, μέχρι και την 26-5-2011 ημέρα Πέμπτη.
– Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 31/05/2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ στην έδρα της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου που βρίσκεται στον οικισμό Αγίου Αθανασίου και στεγάζεται στο πρώην Δημαρχείο Μελίτης.
Το σύστημα προσφοράς είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4α του Ν. 1418/84 και του άρθρου 5 του Ν 3669/08.
– Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις :
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., εφόσον ανήκουν στην Α1 ,Α2 και 1η τάξη για έργα κατηγορίας Οδοποιία , καθώς και εργοδηγοί και εμπειροτέχνες εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα αντίστοιχης κατηγορίας και δυναμικότητας.
– Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 651,00 € και ισχύς τουλάχιστον εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταβάλουν τα έξοδα αναπαραγωγής τους που ανέρχονται στο ποσό των 10 Ευρώ.
– Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2011 Δήμου Φλώρινας.
– Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φλώρινας.

Φλώρινα 20 / 05/2011

Ο Δήμαρχος
ΙΩΑΝΝΗΣ Ζ. ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα