20.05.2021 – Προκήρυξη διαγωνισμού “Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Φλώρινας» προϋπολογισμού 49.600,00 ευρώ, με Φ.Π.Α. 24%”

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Οικονομικών Υπηρεσιών
ΤΜΗΜΑ Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
 


Φλώρινα, 20/05/2021
Αρ. Πρωτ.: 11373

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Φλώρινας»
προϋπολογισμού 49.600,00 ευρώ, με Φ.Π.Α. 24%

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Φλώρινας» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού 49.600,00 ευρώ, με Φ.Π.Α. 24%

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Ο διαγωνισμός αφορά την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Φλώρινας» όπως περιγράφεται στις υπ’ αρ. 9733/2021 τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

ΚΩΔΙΚΟΙ CPVS: 71241000-9

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με το έκτο εδάφ. της παρ. 1α του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Ενώσεις Προμηθευτών, Κοινοπραξίες (ενώσεις) αυτών, των οποίων τα μέλη είναι εγκατεστημένα α) σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή γ) σε άλλη χώρα των περιπτώσεων γ & δ της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν 4412/2016. Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί όσοι εμπίπτουν στους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016.

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Ελληνική γλώσσα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ: Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση (URL): www.cityoflorina.gr (ακολουθώντας τη διαδρομή Εξυπηρετηθείτε/ Έγγραφα και αρχεία-Δημοπρασίες/Διακηρύξεις).
Η προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) αναρτήθηκε στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στην τοπική εφημερίδα “Ελεύθερο Βήμα”.
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον μειοδότη.
Τυχόν διευκρινήσεις – ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό υποβάλλονται ηλεκτρονικά στα email oikonomiko1@cityoflorina.gr, oikonomikodf@cityoflorina.gr.

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Βασίλειος Χατζητιμοθέου

 

Για αναλυτική προβολή της προκήρυξης κάντε κλικ εδώ (pdf), για λήψη του τεύχους διακήρυξης κάντε κλικ εδώ (pdf), για το ΤΕΥΔ κάντε κλικ εδώ (docx) και για το έντυπο οικονομικής προσφοράς κάντε κλικ εδώ (docx).

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα