20.08.2012 – Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού “ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ…”

Περίληψης Διακήρυξης

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΜΕ ΤΑΞΙ»

Αναθέτουσα Αρχή
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Δ/νση: Μεγ. Αλεξάνδρου 107,531 00 Φλώρινα

Τηλέφωνο: 23853. 51010

Περιγραφή των Υπηρεσιών
Η παροχή υπηρεσιών αφορά την μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Φλώρινας σχολικού έτους 2012-2013 (σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 35415/2011 Κ.Υ.Α.) με ταξί για 12 δρομολόγια.

Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται σε 106.522,07 € (Εκατόν έξι χιλιάδες πεντακόσια είκοσι δύο Ευρώ και επτά λεπτά), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 13%.
Κριτήριο ανάθεσης είναι η οικονομικότερη προσφορά.

Προθεσμία ολοκλήρωσης της παροχής των υπηρεσιών

Η παροχή υπηρεσιών θα διαρκέσει για το σχολικό έτος 2012-2013.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό:
α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά,
β. Ενώσεις μεταφορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
γ. Συνεταιρισμοί,
με αντικείμενο δραστηριότητας τη μεταφορά προσώπων με ταξί.

Χρόνος, τόπος και τρόπος υποβολής των προσφορών

α) Η προθεσμία υποβολής προσφορών εκπνέει την 28/08/2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
β) Οι προσφορές θα κατατίθενται (1) με κατάθεσή τους στην οικεία Επιτροπή Διαγωνισμού, είτε (2) με συστημένη επιστολή προς την Αρχή που διενεργεί τον διαγωνισμό, είτε (3) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας (Μεγ. Αλεξάνδρου 107, 531 00 Φλώρινα).
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού την Τρίτη, 28/08/2012 και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας, Άγιος Αθανάσιος (παλιό Δημαρχείο Μελίτης) 2ος όροφος, Φλώρινα 531 00, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στο αναλυτικό τεύχος προκήρυξης, το οποίο εγκρίθηκε με τη με αριθμό 226/2012 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το αναλυτικό τεύχος διακήρυξης από τις Τεχνικές Υπηρεσίες (δ/νση: Άγιος Αθανάσιος (παλιό Δημαρχείο Μελίτης) 2ος όροφος, Φλώρινα 531 00) καταθέτοντας πριν παράβολο των 10 € στις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου Φλώρινας (δ/νση: Εργατικές Κατοικίες Άγιου Μηνά). Τηλέφωνο επικοινωνίας για πληροφορίες: 23853.51224, 51254 FAX 23853.51257

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ

Για αναλυτική προβολή κάντε κλικ εδώ .

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα