21.03.2012 – Περίληψη διακήρυξης Πρόχειρου διαγωνισμού «Προμήθεια Γραφικής Ύλης έτους 2012»

Περίληψη διακήρυξης Πρόχειρου διαγωνισμού

«Προμήθεια Γραφικής Ύλης έτους 2012».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια «Προμήθεια Γραφικής Ύλης έτους 2012» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 35.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις της απόφασης του Υπ.Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) (Φ.Ε.Κ. 185/Β) ,από το ΔΚΚ Ν.3463/06 (Φ.Ε.Κ. 114/Α.) και τον Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τ. Α) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα Δήμου Φλώρινας , Δ/νση Εργατικές κατοικίες «Φλώρινα IV» (ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ) ΤΚ 531 00 Φλώρινα, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού , την 30η Μαρτίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 μέχρι 11:.00 , κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών.
Εάν ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί για οποιονδήποτε λόγο την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, θα επαναληφθεί την 06/04/2012 την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.
Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, χιλίων επτακοσίων πενήντα ευρώ. (1.750,00) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Αντίγραφα της διακήρυξης ,τεχνικές προδιαγραφές ,οικονομική προσφορά καθώς και πληροφορίες για τον διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. από το γραφεία του Δήμου Φλώρινας Εργατικές κατοικίες «Φλώρινα IV» (ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ) , γραφείο Οικονομικού Τμήματος, τηλέφωνο 2385044468-78.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα