21.04.2016 – Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση έκτασης στο αγρόκτημα Φλώρινας Δήμου Φλώρινας

Φλώρινα,20/4/2016
Αριθμ. Πρωτ: 6412


Για λήψη του τεύχους διακήρυξης κάντε κλικ εδώ (pdf).


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Προκηρύσσει πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση έκτασης στο αγρόκτημα της Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας του Δήμου Φλώρινας όπως παρακάτω:
Περιγραφή της καλλιεργούμενης έκτασης σύμφωνα με την 78/2016 Α.Ο.Ε.
Η καλλιεργούμενη έκταση εντός της οποίας υπάρχει γεώτρηση βρίσκεται στη Κτηματική Περιφέρεια της Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας και η οποία περιγράφεται αναλυτικά ως παρακάτω:
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 9/5/2016,ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στο Διοικητήριο Πτολεμαίων 1(3ος), Τμήμα Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί οι δημότες του Δήμου μας. Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται και μπορεί να συμμετάσχει σε αυτήν οποιοσδήποτε την 16/5/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στον ίδιο χώρο. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των Πενήντα Ευρώ(50 €) ετησίως για όλο το μίσθωμα.
Για τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν 1)εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό όπως παρακάτω:

Α/ΑΘΕΣΗΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
1.Αγρόκτημα Φλώρινας5€502 τμ

και 2) βεβαίωση Δημοτικής ενημερότητας από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Φλώρινας για τους ίδιους καθώς και για τους εγγυητές τους. Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Εσόδων,(κ. Αλεξίου Κων/νο) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Διοικητήριο (3ος)- Πτολεμαίων 1 Τηλέφωνο 23850 44-479 (εσ.7)FAX 23850 44-287
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.-

Με εντολή Δημάρχου
Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Μπαρδάκας Χρήστος

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα