21.10.2015 – Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Νο 60 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς

 


 

Για λήψη του τεύχους διακήρυξης κάντε κλικ εδώ.

 


 

Φλώρινα, 21/10/2015
Αριθμ. Πρωτ:24544

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Νο 60 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Προκηρύσσει πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του Νο 60 καταστήματος της Δημοτικής αγοράς όπως παρακάτω:
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 6/11/2015,ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στο Διοικητήριο (3ος όροφος) Τμήμα Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί οι δημότες του Δήμου μας.
Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται και μπορεί να συμμετάσχει σε αυτήν οποιοσδήποτε την 13/11/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στον ίδιο χώρο.
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται μηνιαίως το ποσό των Εκατόν Πενήντα Δύο Ευρώ (152,00 €) .
Για τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν 1)εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 182,40 €, και 2) βεβαίωση Δημοτικής ενημερότητας από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Φλώρινας για τους ίδιους καθώς και για τους εγγυητές τους.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Τμήμα Εσόδων,(κ. Αλεξίου Κων/νο) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Διοικητήριο (3ος όροφος) Τηλέφωνο 23850 44-479(εσ.7) FAX 23850 44-522.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

Με εντολή Δημάρχου
Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Μπαρδάκας Χρήστος

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα