21.11.2019 – Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» προϋπολογισμού 67.465,34 ευρώ, με Φ.Π.Α.

logo-dimos100x100ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Οικονομικών Υπηρεσιών
ΤΜΗΜΑ Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Φλώρινα, 20/11/2019
Αρ. Πρωτ.: 26704

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»
προϋπολογισμού 67.465,34 ευρώ, με Φ.Π.Α.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Φλώρινας» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού 67.465,34 ευρώ, με Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Ο διαγωνισμός αφορά την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Φλώρινας» όπως περιγράφεται στις υπ’ αρ. 24307/2019 τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, για το έτος 2020.
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ: Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση (URL): www.cityoflorina.gr (ακολουθώντας τη διαδρομή Εξυπηρετηθείτε/ Έγγραφα και αρχεία-Δημοπρασίες/Διακηρύξεις).
Η προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) αναρτήθηκε στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και σε μία τοπική εφημερίδα.
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον μειοδότη.
Τυχόν διευκρινήσεις – ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό υποβάλλονται ηλεκτρονικά στα email oikonomiko1@cityoflorina.gr, oikonomikodf@gmail.com, dimosflorinas@gmail.com.

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Κωνσταντίνος Βασιλείου

Για αναλυτική προβολή της προκήρυξης κάντε κλικ εδώ (pdf). Για λήψη του τεύχους διακήρυξης κάντε κλικ εδώ (pdf), για το ΤΕΥΔ κάντε κλικ εδώ (docx) και για το έντυπο οικονομικής προσφοράς κάντε κλικ εδώ (docx).

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα