22.05.2018 – Περίληψη Διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη μετεγκατάσταση του Συμβουλευτικού Κέντρου (ΣΚ) Φλώρινας


Για λήψη της διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη μετεγκατάσταση του Συμβουλευτικού Κέντρου (ΣΚ) Φλώρινας κάντε κλικ εδώ (pdf)


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Αγιος Αθανάσιος, 21.05.2018
Αριθμ. Πρωτ. : 9205

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Έχοντας υπόψη τη με αριθμό 103/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας (ΑΔΑ: 6Σ7ΟΩΗΙ-Ω2Χ) περίέγκρισης των όρων διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας
Διακηρύττει
Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου για τη μετεγκατάσταση του Συμβουλευτικού Κέντρου (ΣΚ) Φλώρινας
και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.

Περιγραφή μισθίου
Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να πληροί τα παρακάτω:
1. Συνολική ελάχιστα απαιτητή έκταση 60 τ.μ.
2. Θέση κτιρίου/γραφείων στην ευρύτερη περιοχή του διοικητικού κέντρου του Δήμου Φλώρινας με εύκολη συγκοινωνιακή πρόσβαση.
3. Κτίριο νομίμως υφιστάμενο με εγκεκριμένη από την Πολεοδομία οικοδομικό άδεια και με δυνατότητααλλαγής χρήσης του χώρου σε χώρο γραφείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.
4. Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.
5. Θα πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας (επαρκούς φωτισμού, θερμάνσεως, κανόνες υγιεινής, πυρασφάλειας, ασφάλειας, αερισμού, κλιματισμού).
6. Θα πρέπει να διαθέτει, ή να δύναται να διαμορφωθούν, ενδεικτικά: χώρο συνεδριάσεων, χώρο γραφείων – 4 διαμορφωμένες θέσεις εργασίας-, χώρο υποδοχής, χώρο ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής, διαμορφωμένο χώρο κουζίνας και χώρο για τουαλέτες προσωπικού – επισκεπτών. Δομημένη καλωδίωση για υπολογιστές και τηλέφωνο στις ως άνω θέσεις εργασίας.
7. Τουλάχιστον μία (1) τουαλέτα, με προδιαγραφές ΑμΕΑ (σε περίπτωση που δεν υπάρχει ήδη στο χώρο, να υπάρχει η δυνατότητα να προστεθεί).
8. Ανελκυστήρα νομίμως αδειοδοτημένο και πιστοποιημένο από τις αρμόδιες αρχές, με προδιαγραφές για χρήση από άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ) (σε περίπτωση χώρου σε όροφο)
9. Εξασφάλιση της πρόσβασης και εξυπηρέτησης για άτομα με ειδικές ανάγκες (ράμπα εισόδου, κλπ).
10. Άμεση διαθεσιμότητα του κτιρίου (παράδοση το αργότερο σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης, προκειμένου να ολοκληρωθούν τυχόν αναγκαίες προσαρμογές /τροποποιήσεις /έκδοση τυχών αδειών, κατά τρόπο ώστε να πληρούν τις ανάγκες του Δήμου Φλώρινας για τη λειτουργία του Συμβουλευτικού Κέντρου).
11. Πιστοποιητικό πυροπροστασίας σε ισχύ.

Τρόπος διενέργειας δημοπρασίας
Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός φανερός και προφορικός, θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 άρθρο 5 παρ. 4 σε δύο φάσεις.
Α. εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν στο Δήμο προσφορές, στις οποίες πρέπει να προσδιορίζονται και να περιγράφονται λεπτομερώς τα προσφερόμενα ακίνητα ως προς τη θέση, την έκταση, τη λειτουργικότητα, τον εξοπλισμό κ.λ.π.
Στη συνέχεια, οι προσφορές ενδιαφέροντος, μαζί με τους σχετικούς φακέλους, θα εξετασθούν από αρμόδια Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων, η οποία ύστερα από επιτόπια έρευνα θα κρίνει αν τα προσφερόμενα ακίνητα είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται, και πληρούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, θα συντάξει δε για το σκοπό αυτό έκθεση αξιολόγησης.

Β. Διενέργεια δημοπρασίας
Μετά την παραπάνω αξιολόγηση της αρμόδιας Επιτροπής, θα ορισθεί ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, στην οποία θα κληθούν με απόδειξη, να λάβουν μέρος, εκείνοι από τους ενδιαφερόμενους των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα από την πιο πάνω Επιτροπή, κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό, το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη.

Επιπλέον πληροφορίες για την δημοπρασία παρέχονται από το Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης, διεύθυνση: Οικισμός Αγ. Αθανασίου, 1ος όροφος, Τηλέφωνο: 2385351224.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλούν πληροφορίες και από το siteτου Δήμου Φλώρινας www.cityoflorina.gr,όπου είναι αναρτημένη η διακήρυξη.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπωςμέχρι και τις 14-06-2018ημέρα Πέμπτη, προσκομίσουν τις προσφορές εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο ΠρωτόκολλοΔήμου Φλώρινας, Μεγ. Αλεξάνδρου 97, 531 00 στη Φλώρινα, σε φάκελο (συνοδευόμενο από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία η οποία θα βρίσκεται εκτός φακέλου), υπόψη ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ο Αντιδήμαρχος Φλώρινας

Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα