23.01.2023 – Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων “Προμήθεια τροφίμων του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας”

logo-dimos100x100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Οικονομικών Υπηρεσιών

 

Φλώρινα, 20 Ιανουαρίου 2023

Αρ. Πρωτ.: 2237

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Προμήθεια τροφίμων του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας
προϋπολογισμού 264.482,43 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την «Προμήθεια τροφίμων του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας», προεκτιμημένης δαπάνης 264.482,43€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ειδών τροφίμων για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής η οποία θα δοθεί ως εξής:

Είδος τροφίμωνΟμάδαΚριτήριο κατακύρωσης
Είδη παντοπωλείου
Γαλακτοκομικά
Είδη αρτοποιείου
Ομάδα 1
Ομάδα 3 (3Α & 3Β)
Ομάδα 7 
 Με τιμή μονάδας ανά είδος για τα είδη της προμήθειας (Ομάδες 1, 3Α, 3Β, 7) η οποία (τιμή) θα είναι σταθερή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.
 Ελαιόλαδο
Είδη ιχθυοπωλείου
Είδη κρεοπωλείου
Είδη οπωροπωλείου (Οπωρολαχανικά)
Ομάδα 2
Ομάδα 4 (4Α & 4Β)
Ομάδα 5
Ομάδα 6
 Με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους κατά την ημέρα παράδοσης, σύμφωνα με τα δελτία πιστοποίησης τιμών τα οποία εκδίδει το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.E. Φλώρινας για τα είδη που προβλέπεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (είδη οπωροπωλείου ήτοι φρούτα & λαχανικά, είδη κρεοπωλείου, είδη ιχθυοπωλείου και ελαιόλαδο – Ομάδες 2,4Α, 4Β, 5, 6). Σημειώνεται ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) που θα δοθεί από τον ανάδοχο υπολογίζεται στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του, (που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί αποκλειστικά με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 2α Μαρτίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 23:59.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί προμηθευτές οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την προμήθεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Κάθε οικονομικός φορέας έχει δικαίωμα υποβολής προσφοράς για μία ή περισσότερες ομάδες που αφορούν την προμήθεια, όπως αυτές περιγράφονται στον προϋπολογισμό της σχετικής διακήρυξης. Ο μέγιστος αριθμός ομάδων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται στο σύνολο τους ήτοι εννέα (9). Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των ομάδων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα.
Για την έγκυρη συμμετοχή κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού ίσο με το δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) ήτοι 4.681,10€. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για μία ή περισσότερες ομάδες της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας της/των προσφερομένης/ων ομάδας/ομάδων.
Δημοσίευση της παρούσας περίληψης της διακήρυξης θα γίνει στον Ελληνικό Τύπο, στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Φλώρινας (www.cityoflorina.gr) και θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr).
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (TED) την 17 Ιανουαρίου 2023, δημοσιεύθηκε την 20η Ιανουαρίου 2023 και θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και του ΚΗΜΔΗΣ. Επίσης θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Φλώρινας (www.cityoflorina.gr).
Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο/ους που θα προκύψει/ουν. Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του Δήμου Φλώρινας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2385044468 (εσωτ.2), 2385044917.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Βασίλειος Χατζητιμοθέου

Για αναλυτική προβολή της περίληψης κάντε κλικ εδώ (pdf), του τεύχους διακήρυξης (με όλα τα παραρτήματα) κάντε κλικ εδώ (pdf).

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα