23.05.2022 – Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων “Προμήθεια δύο (2) οχημάτων πολλαπλών χρήσεων με εκχιονιστικό εξοπλισμό για τον Δήμο Φλώρινας”, εκτιμώμενης δαπάνης 469.340,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

logo-dimos100x100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – Οικονομικών Υπηρεσιών
ΤΜΗΜΑ – Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

 

Φλώρινα, 19 Μαΐου 2022
Αρ. Πρωτ.: 14423

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Διακηρύττει

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016, Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων για την «Προμήθεια δύο (2) οχημάτων πολλαπλών χρήσεων με εκχιονιστικό εξοπλισμό για τον Δήμο Φλώρινας», εκτιμώμενης δαπάνης 469.340,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας – κόστους για την τεχνική και οικονομική προσφορά.
Κύρια πηγή χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ: 418.940,00€, Ιδία Έσοδα: 50.400,00€).
Η σύμβαση υποδιαιρείται σε δύο (2) τμήματα και δημοσιεύεται στο ΕΣΗΔΗΣ ανά τμήμα με δύο (2) διαφορετικούς συστημικούς αριθμούς ΕΣΗΔΗΣ. Κάθε συμμετέχων θα πρέπει να κάνει χρήση των κάτωθι συστημικών αριθμών ΕΣΗΔΗΣ για την υποβολή προσφοράς στο εκάστοτε τμήμα.
Στοιχεία της σύμβασης (είδη, τμήματα, cpvs, ποσότητες κ.ά.) αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣ.

CPVS

ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (χωρίς ΦΠΑ)

Ένα (1) μεσαίων διαστάσεων καινούργιο όχημα πολλαπλών χρήσεων (πολυμηχάνημα) με μία (1) λεπίδα αποχιονισμού τύπου V και έναν (1) αλατοδιανομέα χωρητικότητας τουλάχιστον 1,7m3

1

34143000-1

43313100-1

34144420-8

ΤΜΗΜΑ 1

158602

192.500,00€

Ένα (1) μικρών διαστάσεων καινούργιο όχημα πολλαπλών χρήσεων (πολυμηχάνημα) με μία (1) λεπίδα αποχιονισμού τύπου V, έναν (1) αλατοδιανομέα χωρητικότητας τουλάχιστον 1,5m3 και έναν (1) μύλο αποχιονισμού.

1

34143000-1

43313000-0

34144420-8

ΤΜΗΜΑ 2

158604

186.000,00€

Οι διαγωνισμοί θα διεξαχθούν αποκλειστικά με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 28η Ιουνίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 23:59.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί προμηθευτές οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την προμήθεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Για την έγκυρη συμμετοχή κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού ίσο με το δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) ήτοι 7.570,00€. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων

Δημοσίευση της παρούσας περίληψης της διακήρυξης θα γίνει στον Ελληνικό Τύπο, στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Φλώρινας (www.cityoflorina.gr) και θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr).
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (TED) την 16η Μαΐου 2022 και θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και του ΚΗΜΔΗΣ. Επίσης θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Φλώρινας (www.cityoflorina.gr).

Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο/ους που θα προκύψει/ουν. Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του Δήμου Φλώρινας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2385044468 (εσωτ.2), 2385044917.

.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Βασίλειος Χατζητιμοθέου

Για λήψη του τεύχους διακήρυξης (Παραρτήματα, ΕΕΕΣ, Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς, Φύλλα συμμόρφωσης κ.ά.) κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα