23.07.2018 – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(του άρθρου 117 του Ν.4412/2016) του Έργου:

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»

Ο Δήμος Φλώρινας

 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Επισκευή συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Φλώρινας», προϋπολογισμού 59.344,99 € χωρίς Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. και συνολικού προϋπολογισμού 73.587,79 € με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της διακήρυξης του έργου που εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 166/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ 605ΔΩΗΙ-ΑΞΤ). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, πρότυπο του παραρτήματος Β, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 182/2016 (ΦΕΚ 4269/Τεύχος Β΄/30-12-2016) απόφαση της Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) ενώ το κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερητιμή).

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή

:

Δήμος Φλώρινας

Είδος αναθέτουσας αρχής

:

Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού

Οδός

:

Μεγ. Αλεξάνδρου 97

Ταχυδρομικός Κώδικας

:

53 100

Τηλ.

:

23853-51272, 253

Telefax

:

23853-51222

E-mail

:

techdiflo@gmail.com

Ιστοσελίδα

:

http://www.cityoflorina.gr

Κωδικός NUTS

:

EL 533

2. Πρόσβαση στα έγγραφα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα έγγραφα της σύμβασης του έργου από τα γραφεία της αναθέτουσας αρχής (Δήμος Φλώρινας – Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Οικισμός Αγ. Αθανασίου Μελίτης, Τ.Κ. 531 00, Πληροφορίες κ. Ιωάννης Σαπουντζής, τηλ.: 23853-51272, fax: 23853-51222), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και το αργότερο στις 17/08/2018ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. καταβάλλοντας την δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε πέντε (5) Ευρώ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης παραπάνω δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στονενδιαφερόμενο.

Επίσης είναι δυνατή η ελεύθερη, η άμεση πλήρης και η δωρεάν πρόσβαση των ενδιαφερομένων στα έγγραφα της σύμβασης και από την ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας www.cityoflorina.gr

Πληροφορίες: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας, Οικισμός Αγ. Αθανασίου Μελίτης-Πρώην Δημαρχείο Μελίτης, Τ.Κ. 531 00, (κ. Ιωάννης Σαπουντζής, κα Αθηνά Δέλλιου τηλ.: 23853-51272, 253, fax: 23853-51222).

 

3. Κωδικός CPV : 45212220-4 «Κατασκευαστικές εργασίες για αθλητικές εγκαταστάσεις πολλαπλών αθλημάτων».

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης του έργου : EL 533

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

Το εν λόγω έργο «Επισκευή συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Φλώρινας» είναι έργο οικοδομικό και ηλεκτρομηχανολογικό και σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται αναλυτικότερα στην τεχνική περιγραφή της μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας περιλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών για να πραγματοποιηθούν τα παρακάτω:

 • Του γηπέδου μπάσκετ, στο παλαιό γήπεδο Φλώρινας,
 • Το γήπεδο τένις και το γήπεδο μπάσκετ που βρίσκονται στο χώρο της άνω μπουάτ Φλώρινας, έναντι του πρώην ζωολογικού κήπου Φλώρινας και
 • Το γήπεδο μπάσκετ, που βρίσκεται στο χώρο της κάτω μπουάτ Φλώρινας, έναντι του αρχαιολογικού μουσείου,

στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού και της βελτίωσης και των υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων στο Δήμο Φλώρινας.

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν επιγραμματικά και φαίνονται αναλυτικά στην προμέτρηση του έργου ανά αθλητική εγκατάσταση είναι οι εξής:

 • Αποξήλωση παλαιών αθλητικών δαπέδων
 • Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα
 • Επίστρωση με αθλητικό τάπητα εξωτερικών γηπέδων
 • Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, Φ 2 ”
 • Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή
 • Προστατευτικό Μπασκέτας διαστάσεων 190Χ137εκ, πάχους 4εκ, με Velcro
 • Ταμπλό Μπασκέτας Ολυμπιακού Τύπου, πλήρες
 • Προβολέας ασύμμετρης δέσμης με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 24 LED 202W
 • Ανακαίνιση βαφής χαλύβδινων ιστών φωτισμού επί τόπου του έργου, ύψους μέχρι 12 m, στην θέση που βρίσκεται
 • Περίφραξη γηπέδου, ύψους 4,00 μ
 • Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλυτού
 • Αφαίρεση και απομάκρυνση χαλύβδινου ιστού φωτισμού και επανατοποθέτηση του μετά το πέρας των εργασιών, ύψους μέχρι 12,00 m
 • Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης
 • Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες
 • Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
 • Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών
 • Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε εβδομήντα τριών Χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα επτά Ευρώ και εβδομήντα εννέα Λεπτών (73.587,79 €) και αναλύεται σε :

Εργασίες Προϋπολογισμού

 

43.732,49

Γ.Ε & Ο.Ε (%)

18,00%

       7.871,85

Σύνολο 1 :

 

51.604,34

Απρόβλεπτα (%)

15,00%

       7.740,65

Σύνολο 2 :

 

59.344,99

Ποσό για αναθεωρήσεις

 

            0,00

Σύνολο 3 :

 

59.344,99

Φ.Π.Α. (%)

24,00%

    14.242,80

Γενικό Σύνολο :

 

73.587,79

6. Εναλλακτικές προσφορές

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

 

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής

 

         Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ως εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ή για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ως εγγεγραμμένα στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων που πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 105 και 106 του Ν.3669/2008 (Κ.Δ.Ε.) τα οποία ισχύουν μετά την εφαρμογή του Ν.4412/2016 και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

8. Εγγυητική συμμετοχής:

       Για την συμμετοχή στον συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

9. Παραλαβή προσφορών :

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας, στο κτίριο που στεγάζεται η Διεύθυνση, δηλαδή στο πρώην δημαρχείο Μελίτης, στον οικισμό Αγ. Αθανασίου Μελίτης, του Νομού Φλώρινας στις 21/08/2018 ημέρα Τρίτη, με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 9:30 π.μ. και ώρα λήξης παράδοσης προσφορών 10:00 π.μ. (ώρα λήξης της υποβολής προσφορών) και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 125 (κατά το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης) του Ν.4412/2016 και σε έντυπο που πρέπει να φέρει υποχρεωτικά το σύνολο των σφραγίδων και υπογραφών από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

10. Χρόνος ισχύος προσφορών:

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών :Ελληνική

12. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου:

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

13. Χρηματοδότηση:

Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τον Κ.Α. 30-7336.419 του προϋπολογισμού του Δήμου Φλώρινας για το έτος 2018. Σχετικές: α)Η υπ’ αριθμόν 148/29-06-2018 (ΑΔΑ : Ψ66ΛΩΗΙ-ΙΞΦ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φλώρινας για την διάθεση της σχετικής πίστωσης και β) Η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.Δ.80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α-832/12032/29-06-2018 (ΑΔΑ: 6453ΩΗΙ-ΡΑΖ).

14. Ενστάσεις:

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας τηςσύμβασης.

15. Έγκριση αποτελέσματος Διαγωνισμού:

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Φλώρινας.

16. Δημοσιεύσεις :

Το κείμενο της παρούσας περίληψης διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.cityoflorina.gr).

 

Φλώρινα 23/07/2018

Ο Αντιδήμαρχος

 

Νικόλαος Δούμτσης

 

Για λήψη των αρχείων κάντε κλικ εδώ (rar) και εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα